Det har over tid vært uklart om selskaper som leverer pakker i Norge skal omfattes av postloven. For å sikre mest mulig likebehandling i et uoversiktlig marked har Nkom de siste årene derfor valgt å unnta omsetningen for pakketjenester fra sektoravgiften. Samferdselsdepartementet opphever nå Nkoms vedtak, og understreker samtidig at alle selskaper som formidler brev eller pakker inntil 31,5 kg, og som faller inn under definisjonene i postloven, er posttilbydere. 

Kamilla Sharma, avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom
Foto: Gunstein Myhre

Avdelingsdirektør i Nkom, Kamilla Sharma, er glad for avklaringen fra departementet.   

— Nkom får nå anledning til å passe på at reglene for erstatning for pakker som blir borte eller ødelagt følges, at pakker håndteres og oppbevares på en forsvarlig måte og at posttilbyderne  overholder taushetsplikten om innholdet i en pakke. 

Tid å få avklaring

Sharma synes det er leit at det har tatt tid å få til en avklaring, men ønsker en åpen og god dialog med alle involverte aktører.  

— Det er uheldig for bransjeaktører og for oss som myndighet at det har tatt tid å få på plass en endelig avgjørelse. Vi vil nå vurdere vedtakene våre på nytt, og vi vil også se på tilbakebetaling til dem som har betalt for mye. Det er viktig for oss at aktørene ikke skal bli skadelidende, og at prosessen er åpen og transparent.    

Sharma understreker at pakketilbydere har registreringsplikt hos Nkom.    

 — De som leverer brev- og pakketjenester i Norge er seriøse og gode aktører som ser kundenes behov, og som er opptatt av at markedet for denne typen tjenester skal være rettferdig og riktig regulert. Vi er derfor trygge på at de som nå omfattes av lovverket vil registrere seg hos Nkom. Det vil bidra til bedre posttjenester for forbrukere og næringsliv, sier Sharma. 

 Klargjør også enkelte regler i forskrift  

Samferdselsdepartementet sender samtidig ut forslag til enkelte endringer i postforskriften på høring. Disse vil gjøre det enklere for aktørene å tilpasse seg regelverket fremover.  

Høringen fra Samferdselsdepartementet

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet