Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har innført en skjerpet beredskap i sektoren siden invasjonen av Ukraina i februar. I den spente situasjonen Europa står i har Nkom presisert at aktørene skal ha forhøyet oppmerksomhet rundt kritisk infrastruktur. Det er innført en generelt skjerpet beredskap i ekomsektoren, og etter siste tids hendelser også en særlig oppmerksomhet rundt sjøfiberkabler. Det har de siste årene vært gjennomført mange tiltak fra myndighetenes side for å styrke den digitale infrastrukturen innad i Norge, og mellom Norge og utlandet. Myndighetene har i tillegg bidratt med tilskuddsmidler for å styrke redundans, robusthet og å spre rutingen av internettrafikk. 

Vi har tett dialog med bransjeaktørene våre om trusler i cyberdomenet gjennom vår egen EkomCERT, som samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gjennom sektorresponsmiljøet. 

Her er noen av tiltakene vi har bedt ekom-tilbyderne om å innføre:

  • Gjennomgå virksomhetens planer for håndtering av digitale angrep
  • Gjennomgå og kontrollere egen responskapasitet ved IKT-hendelser 
  • Sette seg inn i NSM sitt rammeverk for håndtering av IKT-hendelser og Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 
  • Gjennomgå og forberede egne kriseplaner samt forberede 24/7 bemanning av responskapasitet
  • Gjennomføre analyser av egen virksomhets evne til respons, og gjennom denne identifisere nødvendige oppfølgingspunkter
  • Lav terskel for å varsle Nkom og sikkerhetsmyndighetene om hendelser
  • Ha fokus på hendelser knyttet til kabler og da særlig sjøfiber
  • Gjennomgå egne sikkerhetsmekanismer og -monitoreringssystem også med fokus på administrative grensesnitt


Nkom har rutiner for å orientere aktørene om status i sikkerhetssituasjonen. Vi fasiliteter sikkerhetsgraderte forum for å dele relevant trusselinformasjon mellom de private aktørene underlagt sikkerhetsloven, og sikkerhetsmyndighetene (PST, E-tjenesten og NSM).