Her leser du høringssvarene: Rekordstort engasjement rundt ny bredbåndsregulering - Nkom

– Nå jobber vi med å sette oss grundig inn i innspillene, og er godt fornøyd med at aktørene har lagt ned et så stort arbeid i å gi oss solide innspill, sier fagsjef i avdeling Marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen. 

KennethOlsen-9.jpg
Kenneth Olsen er fagsjef i avdeling Marked og tjenester i Nkom


Geografiske markeder

En stor del av kommentarene gjelder inndelingen av geografiske markeder.

– Vi registrerer at mange er enige med oss i at det ikke lenger er ett nasjonalt marked, men flere lokale markeder. Samtidig er det flere som oppgir at de ikke kjenner seg igjen i den geografiske markedsinndelingen Nkom har kommet fram til, og noen argumenterer for at markedet fortsatt er nasjonalt, sier Olsen.

Avgrensningen av de geografiske markedene er et komplisert og sammensatt arbeid, noe spennet i høringsinnspillene illustrer på en god måte. Samtidig er det helt avgjørende at denne avgrensningen treffer godt.

– Vi går nå grundig gjennom innspillene og vurderer først på hvilke områder det er behov for å styrke analysen ytterligere og innhente mer informasjon, sier Olsen. 

Flere oppgir også at konkurransen i sine hjemmemarkeder er sterkere enn Nkom har lagt til grunn i analysen.

– Ett første spørsmål når vi ser nærmere på dette, er om dette konkurransebildet kommer fram i de nye og oppdaterte tallene for bredbåndsdekning og markedsandeler. Tallene Nkom har brukt i analysen er per sommeren 2022.

Nkom legger fram nye og oppdaterte tall for bredbåndsdekning 2. november.

Lansering av dekningsundersøkelsen 2023 - Nkom

Viktig med god framdrift

Nkom er opptatt av å ha god framdrift i arbeidet med bredbåndsmarkedene, åpne prosesser og at arbeidet har god kvalitet.

– Parallelt med arbeidet med nye analyser, jobber vi derfor med utformingen av plikter tilbydere med sterk markedsstilling. Neste steg der er at vi har invitert berørte parter til et nettmøte i november. I møtet gir vi veiledning om prosessen med å gi frivillige tilbud om tilgang i samsvar med den kommende ekomloven, avslutter Olsen