Den norske oversettelsen er gjort i et samarbeid mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Kvaliteten på oversettelsen er sikret gjennom et grundig arbeid av en bredt sammensatt referansegruppe, bestående av Trondheim kommune, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Bufdir, KS, Finn.no, Tingtun, Media LT, NEK, Norsk Regnesentral, NTNU, OsloMet-Storbyuniversitetet, Universitetet i Agder, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Døveforbund.

Det er lagt vekt på at den norske versjonen skal være lett å forstå. Oversettelsen ble lagt til høring med frist 24. april, hvor det kom inn ett innspill.

Her kan du lese og laste ned den norske oversettelsen

Universell utforming av IKT-produkter og -tjenester

– Standarden skal legge til rette for økt digital deltakelse for alle i samfunnet, og inneholder krav til universell utforming for IKT-produkter og -tjenester. Vi tror at en god norsk oversettelse bidrar til at implementeringen kan skje raskt, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.

– Universell utforming skaper bedre kvalitet for alle brukere, og EN 301 549 er et viktig verktøy for å oppnå dette, understreker Heimdal.

EN 301 549 er en harmonisert europeisk standard som samsvarer med grunnleggende krav som stilles i EUs nettilgjengelighetsdirektiv, Web Accessibility Directive (WAD), om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Standarden vil trolig også bli benyttet i forbindelse med innføring av nye krav som stilles i EUs tilgjengelighetsdirektiv, European Accessibility Act (EAA).

Implementeres i norsk rett

EUs nettilgjengelighetsdirektiv er nå del av norsk rett og det oppdaterte regelverket trer i kraft fra 1. januar 2022.

Sentralt i forståelsen av rammene for direktivet står den harmoniserte standarden ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) «Accessibility requirements for ICT products and services», sammen med WCAG 2.1 «Web Content Accessibility Guidelines».

Retningslinjene WCAG 2.1 har blitt oversatt til norsk, parallelt med standarden, i samarbeid med samme referansegruppe. Den norske oversettelsen finner du her

– Når standardene nå tas inn i regelverket, er det viktig for rettstryggheten til både pliktsubjekt og brukere, at de tekniske kravene i standarden er tilgjengelig for alle. Samarbeidet med Nkom har vært avgjørende for å sikre dette, sier tilsynsdirektør Malin Rygg i Digdir.

Her er Digdirs pressemelding

Høringen om gjennomføringen av EUs tilgjengelighetsdirektiv i norsk rett har nylig startet. Både Nkom og Digdir er foreslått som tilsynsorganer i forbindelse med de nye kravene.

EU-kommisjonens mandat til standardiseringsorganisasjonene forventes å komme i nær framtid, og vil mest sannsynlig blant annet etterlyse justering av ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Dette for å ivareta kravene som kommer i tilgjengelighetsdirektivet.