Nkom mente krav om likebehandling var brutt, og varslet 27. mars i år et overtredelsesgebyr mot Telenor. Nå er det fattet vedtak i saken, og størrelsen på gebyret opprettholdes.

Telenor er i sine kommenterer til varselet enig med Nkom i at informasjonen skulle vært gitt til den eksterne grossistkunden, men er uenig i at det foreligger grunnlag for overtredelsesgebyr, i alle fall ikke på størrelsen som ble varslet. 

— Vi ser alvorlig på dette, og fastholder vår konklusjon fra varslet. Vi mener utilstrekkelig innarbeidete rutiner og fraværet av kontrollmekanismer som kan forhindre rutinesvikt innebærer en betydelig risiko for at utfordrere ikke kan konkurrere på like vilkår som Telenor selv. Dette er egnet til å svekke konkurransen i markedet, og vi mener at Telenor her ikke har opptrådt i tråd med forsvarlig praksis på området, sier avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kamilla Sharma. 

Avdelingsdirektør for marked og tjenester, Kamilla Sharma

Dette er bakgrunnen
Saken er knyttet til at Telenor ikke har gitt en grossistkunde samme informasjon som Telenor har gitt til sin egen mobilvirksomhet. Informasjonen var nødvendig for å kunne delta i en offentlig anbudskonkurranse. Saken har også avdekket at Telenors rutiner for å sikre likebehandling ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet i organisasjonen og at Telenor heller ikke har hatt tilstrekkelige kontrollmekanismer for å fange opp eventuell rutinesvikt.

Telenor er en dominerende aktør i mobilmarkedet, og for å sikre at konkurrerende selskaper skal kunne tilby forbrukere og bedrifter attraktive tjenester, er de pålagt å la mobilselskaper som ikke har et eget mobilnett bruke Telenors nett. Nkom har pålagt Telenor å ikke diskriminere slike aktører i forhold til sin egen virksomhet. Kravet innebærer at Telenor skal behandle konkurrerende selskaper på samme vis som sin egen virksomhet, det gjelder både for grossistpriser og andre vilkår. 

Nkom vurderer overtredelsesgebyr som en nødvendig reaksjon i saken, og har vedtatt et gebyr på 7 millioner kroner.