Det er fjerde gangen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir ut sin ROS-analyse for sektoren. Nkoms vurderinger bygger på erfaringer fra faktiske hendelser det siste året og utviklingstrekk av betydning både for de selskapene som tilbyr tjenester, og for samfunnet.

Ulike nett (mobil, bredbånd, kringkasting) og de tjenestene som leveres på disse, utgjør den digitale grunnmuren i samfunnet. Befolkningen i Norge, næringslivet og det offentlige, er alle aktive brukere av denne grunnmuren. Den må derfor tåle belastninger både av fysisk art (vær og vind) og logisk art (digitale angrep).

Nkom har vurdert risikoer i sektoren ut fra tre faktorer: verdiene som den digitale grunnmuren skal bære, truslene den digitale grunnmuren utsettes for, og sårbarhetene i sektoren.

Sikre nett og -tjenester muliggjør digitalisering i de ulike sektorene. I stadig økende grad vil mobil- og bredbåndsnett bære grunnleggende samfunnsverdier som liv og helse, økonomi, samfunnsstabilitet og demokratiske verdier.

- Vi mener at truslene fra aktører som vil ramme den digitale grunnmuren er økende. Både bransjen og myndighetene må derfor i økende grad samarbeide for å sikre samfunnet og individene mot konsekvensene av angrep, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.

I rapporten setter Nkom søkelys på økende kompleksitet i verdikjeder og sårbarheter som følger av overgangsperioden til ny teknologi og nye sikkerhetsløsninger.

– En rekke selskaper er i dag del av en totalleveranse, som for eksempel en mobiltjeneste. Mange har derfor del i sikkerhetsarbeidet, og rutiner, kompetanse og samarbeid er derfor av økende betydning, sier Aarsæther.