Nkom avholdt i mai 2020 en auksjon av frekvensbånd som vanligvis benyttes til radiolinje. Etter auksjonen er det noe usolgt spektrum i frekvensbåndene lav 10 GHz, høy 10 GHz, 18 GHz, 32 GHz og 38 GHz. Nkom har nå bestemt at dette spektrumet skal tildeles ved sendertillatelser. Vi ønsker i den forbindelse å fremheve deler av reguleringen som gjelder for sendertillatelser til radiolinje. 

Nkoms regulering i lave frekvensbånd

I Nkoms regulering av frekvensbånd til radiolinje gjelder det en særlig regulering av såkalte «lave bånd», dvs. frekvensbåndene høy 6 GHz, 7, GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz og 13 GHz.

Nkom har satt begrensninger for hvor stor spektrumsmengde én aktør kan få tildelt som sendertillatelser i lave bånd, såkalt frekvenstak. Frekvenstaket betyr at én aktør maksimalt kan få tildelt 40 prosent av kapasiteten i båndene fra mellom to senderpunkt. 

Før radiolinjeauksjonen ble taket for sendertillatelser satt for frekvensbåndene høy 6 GHz, 7, GHz, 8 GHz og 13 GHz. Etter auksjonen er det er usolgt spektrum i frekvensbåndene lav 10 GHz og høy 10 GHz, og båndene blir derfor inkludert i frekvenstaket for sendertillatelser.

Søknadsfrist 26. november 2020

Det gjelder en egen prosedyre for tildeling av sendertillatelser i lave bånd, dvs. for frekvensbåndene høy 6 GHz, 7, GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz og 13 GHz.

Interesserte kan sende inn søknader frem til 26. november 2020, men vil ikke løpende få tildelt sendertillatelser. 

Søk om sendertillatelser her

Samlet vurdering av alle søknader etter fristen

Etter 26. november 2020 vil Nkom vurdere alle søknader samlet og avklare om alle søknadene kan imøtekommes. Alle søknader som ikke har negativ påvirkning for andre søkere, og som overholder frekvenstaket, vil kunne innvilges. I unntakstilfeller, hvor interferens mellom konkurrerende søknader hindrer tildeling, vil Nkom i samråd med søkerne, forsøke å finne en løsning innenfor lave bånd. Se nærmere om prosedyren i Vurderinger etter høring av overordnet regulering.pdf 

Nkom har satt denne «karensperioden» for at alle skal ha lik mulighet til å få tilgang til sendertillatelser i lave bånd, og avhjelpe de fordelene eksisterende innehaver har til å søke om sendertillatelser enklere og raskere enn andre aktører.

Søknader til øvrige bånd behandles fortløpende

Søknader om sendertillatelser i øvrige bånd, fra 18 GHz, også usolgt spektrum etter auksjonen i frekvensbåndene 18 GHz, 32 GHz og 38 GHz, vil bli behandlet og tildelt løpende.