Om Riksblokk II

Riksblokk II er en nasjonal frekvensressurs som tildeles samlet til digital lydkringkasting. Det gis kun én anleggskonsesjon og én spektrumstillatelse. Søknad om spektrumstillatelse sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og søknad om anleggskonsesjon sendes Medietilsynet. 

Varighet til 31. desember 2031

Riksblokk II-tillatelsene får samme varighet som andre tillatelser for digital radio, som er til 31. desember 2031.

Det presiseres at frekvensressursen vil bli trukket tilbake dersom det viser seg at disse ikke brukes til digitalradio på de vilkår myndighetene har fastsatt. Frekvensmyndighetene vil i så fall utrede annen bruk enn digital lydkringkasting i dette båndet.

Informasjon om spektrumstillatelsen

Ressursen består av frekvensene 216,160-217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168-224,704 MHz (kanal 12A). Frekvensblokkene er fordelt på to geografiske områder, som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Frekvensene i Riksblokk II er regulert gjennom GE06-avtalen for digital kringkasting, og er i utgangspunktet fremforhandlet for DAB/DAB+. Dersom andre digitale teknologier for lydkringkasting ønskes å tas i bruk, må teknologiene tilfredsstille spesifikasjonene som er definert i GE06-avtalen. Det kan ikke kreves beskyttelse utover det som er definert i GE06-avtalen.

Sektoravgift

Tillatelsesinnehaver skal betale årlig sektoravgift til Nkom for spektrumstillatelsen etter ekomloven § 12-1 og forskrift 20.mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Sektoravgift for 2020 er om lag 270 000 kroner.

For nærmere informasjon om vilkår i spektrumstillatelsen, se utkast til spektrumstillatelse.

Informasjon om anleggskonsesjonen

For å kunne opprette og drive bakkebasert senderanlegg for kringkasting, kreves anleggskonsesjon i tillegg til frekvenstillatelse. Medietilsynet er ansvarlig for tildeling av anleggskonsesjoner, som etter kringkastingsloven § 2-2 skal samordnes med frekvenstillatelsen og tildeles samlet til én og samme aktør.

Detaljerte vilkår til anleggskonsesjonen finnes i utkast til anleggskonsesjon.

Krav om bankgaranti

For å sikre at etterspørselen etter frekvensene er reell, vil Nkom og Medietilsynet kreve at søker stiller en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på 300 000 – trehundretusen – kroner. Garantien må være gyldig til og med 31. desember 2020 og skal sendes Nkom sammen med søknaden om spektrumstillatelse.

Kun originale «on-demand»-bankgarantidokumenter blir akseptert.

Krav til garantien:

 • Bankgarantien må være utstedt av en bank eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen.
 • Bankgarantien skal være en "on first demand" garanti. 
 • Dokumentasjon som angir hvem som har fullmakt til å signere for banken/finansieringsinstitusjonen skal vedlegges garantien.  
 • Bankgarantien skal inneholde nøyaktig samme tekst/ordlyd som Nkoms mal for bankgarantiskjema, se bankgarantiskjemaet.

Nkom vil frigjøre garantien når det ikke lenger er aktuelt å gjøre den gjeldende.

Krav til søknad om spektrumstillatelse - Nkom

Søknaden om spektrumstillatelse må fremsettes skriftlig og inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Kontaktperson, med navn, telefonnummer og e-post
 • Firmaattest
 • Original bankgaranti. Søker skal benytte skjema for bankgaranti

Søknaden må være signert av en som har fullmakt, som prokura, signatur eller annen fullmakt, til å binde søkeren rettslig sett. Hvem som har signatur og prokura, fremgår av registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. Nkom vurderer om søknaden er signert av en som anses å kunne binde foretaket rettslig sett basert på:

 1. fremlagt fullmakt, eller
 2. signaturbestemmelser og prokurabestemmelser som fremgår av opplysninger i Brønnøysundregistrene. 

Frist for innsending av søknad og bankgaranti

Søknaden med bankgaranti må sendes med post, bud eller leveres personlig innen tirsdag 1. september 2020, klokka 12.00. 

Postadresse:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand

Besøksadresse:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nygård 1
4791 Lillesand

Nkoms kontaktpersoner må få beskjed på forhånd om søknaden skal sendes med bud eller leveres personlig. 

Kontakt Pia Braadland på e-post: pia.braadland@nkom.no  Telefon: +47 22 82 47 27 eller
Nicolay Eckhoff på e-post: nicolay.eckhoff@nkom.no  Telefon: +47 22 82 47 04

Søknad om spektrumstillatelse som ankommer etter tidsfristen, eller som ikke inneholder original bankgaranti, vil bli avvist.

Feil eller mangler ved søknad eller bankgaranti

Dersom søknaden eller bankgarantien ikke tilfredsstiller de krav som er beskrevet ovenfor, vil søknaden kunne bli avvist av Nkom. Ved mindre feil eller mangler kan imidlertid søker bli gitt en kort frist for retting.

Dersom noe er uklart, ber Nkom søker om å ta kontakt med Nkom ved kontaktperson.

Søker kan også i forkant av søknadsfristen sende inn søknaden og bankgarantien elektronisk til Nkom per e-post, til e-postadressen til kontaktperson i Nkom, for gjennomgang og kontroll. Søker må be om en slik gjennomgang senest fem virkedager før søknadsfristen.

Krav til søknad om anleggskonsesjon - Medietilsynet

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

 • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Kontaktperson, med navn, telefonnummer og e-post
 • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg

Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Riksblokk II»
og sendes på e-post til post@medietilsynet.no,
eller per post til:
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad  

Tildeling av spektrumstillatelse og anleggskonsesjon

Dersom Nkom og Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil spektrumstillatelse og anleggskonsesjon, med varighet til 31. desember 2031, kunne tildeles søker.

Dersom Nkom og Medietilsynet mottar flere søknader, vil ressursen bli tildelt ved pengeauksjon. Ved en pengeauksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta. Dersom ressursen skal utlyses ved en pengeauksjon vil aktører gis anledning til å uttale seg om tildelingen, herunder også auksjonsreglene, som ved en offentlig høring.

Offentliggjøring av informasjon

Dersom søknaden inneholder sensitive opplysninger, som for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentleglova og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet.

Dersom søker mener det er grunnlag for å unnta opplysninger fra offentlighet, ber Nkom at det markeres tydelig i dokumentene hvilke opplysninger dette gjelder, og begrunne hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet.

Lenke til utkast til spektrumstillatelse, utkast til anleggskonsesjon og oppdragsbrev fra KMD

Kontaktinformasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Pia Braadland, e-post: pia.braadland@nkom.no Telefon +47 22 82 47 27,
Nicolay Eckhoff, e-post: nicolay.eckhoff@nkom.no Telefon +47 22 82 47 04

Medietilsynet
Nina Bjerke, e-post: nina.bjerke@medietilsynet.no Telefon +47 41 93 41 54.