Nkom har gjennomført et omfattende tilsyn hvor nødnumrene ble oppringt fra ulike telefoner og abonnementer. Testene ble gjennomført i tett dialog med de enkelte nødsentralene, Politidirektoratet, Politiets IKT-tjenester, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Nasjonal Referansedatabase. 

Pliktene til nødanrop følger av ekomloven § 2-6 og ekomforskriften §§ 6-2a og 6-2b.  Pliktene retter seg mot «tele-siden» av verdikjeden i en nødsamtale. Nødetatene har ansvar for mottaket av samtalen. 

Dette ble testet

  • Posisjonering av nødstiltes telefon  
  • Posisjonering av Apple Watch  
  • Overføringen av abonnentens telefonnummer til nødetatene 
  • Overføringen av abonnentens navn og adresse til nødetatene  
  • Ruting til riktig etat  
  • Etatenes svartid 
  • Nødanrop til 112 fra satellittelefon 
  • Nødanrop fra telefon med utenlandsk SIM-kort/gjesting 

Dette ble avdekket under tilsynet

Tilsynet ga funn som allerede har ført til en bedre nødnummertjeneste i Norge. For eksempel så ble det i ett tilfelle funnet avvik hos teleselskapene. Dette ble rettet raskt. Videre så har myndighetene for 110-tjenesten (DSB) gjennomført forbedringer i tjenesten for nødsamtaler fra Apple Watch. Det ble også funnet svakheter i 112-tjenesten hva gjelder nøyaktig posisjonering av gjestende sluttbrukere.

Tilsynet viste at enklere telefontyper gir dårligere tjenester ved nødanrop. Du kan lese mer om det her

Tilsynet avdekket også at tjenesten ikke er god nok for utenlandske feriegjester og andre som besøker Norge, og som ringer det felleseuropeiske nødnummeret 112. Nkom fant at politiet ikke hentet ut posisjoner på turister og andre som besøker Norge på Android-baserte telefoner. Nkom var i dialog med politiet om dette, og de bekrefter at dette nå skal være rettet.

Johannes Myhre Vallesverd.jpg

 — Det er viktig at folk har tillit til elektronisk kommunikasjon, og spesielt til den kritiske funksjonen som nødnumrene utgjør. Nødetatene i Norge gjør en formidabel jobb, og vi er glade for at etatene har bidratt til tilsynet og fulgt opp de forbedringsmuligheter som ble funnet, uttaler Johannes Vallesverd som er seniorrådgiver i Nkom. 

Du kan lese hele rapporten her

For utenlandske turister som har Iphone vil posisjonering ved nødsamtaler være utfordrende uansett hvilke telefonnummer det ringes til. Det er en utfordring som er felles for mange land i Europa. Nkom har dialog med Apple, og har oppfordret dem til å implementere løsninger som gjør at nødanrop fra utenlandske gjester kan få mer presis posisjonering. 

Nkom har nedsatt et eget nødanropsforum med deltakelse fra etatene og tilbydere. Her fortsetter arbeidet med å forbedre de norske nødnummertjenestene.