På produktnivå vurderer vi hvilke bredbåndsprodukter som er substituerbare, dvs. i hvilken grad de ulike bredbåndsproduktene kan oppfattes som reelle konkurrenter. Her er det spesielt knyttet usikkerhet til i hvilken grad fast trådløst bredbånd framover vil kunne fremstå som et attraktivt alternativ til fiber for ulike brukergrupper. Nkom har gjennomført en høring for å innhente berørte aktørers synspunkter på dette spørsmålet. Høringen viste at det her er stort sprik i ulike aktørers syn.

I den geografiske analysen skal vi vurdere om konkurranseforholdene varierer i ulike deler av landet. Det norske bredbåndsmarkedet består av et stort antall ulike tilbydere. Noen av disse tilbyr tjenester i ulike deler av landet, mens det store flertallet tilbyr tjenester i et avgrenset område, i noen tilfeller bare innenfor én enkelt kommune. I noen områder er det mange tilbydere å velge mellom, mens i andre områder finnes det bare én tilbyder av fiberbasert bredbånd, og kundenes valgmulighet er dermed svært begrenset eller fraværende. Spørsmålet om fast trådløst bredbånd er substituerbart med fiber vil også kunne få betydning for den geografiske avgrensningen av markedene. Det store antallet bredbåndstilbydere og stor grad av fragmentering innebærer at den geografiske analysen blir svært omfattende og kompleks. Nkom har gjennomført en høring for å innhente synspunkter på metode for å gjennomføre geografisk avgrensning.

Etter at produktmarkeder og geografiske markeder er definert, skal Nkom vurdere om det finnes tilbydere med sterk markedsstilling i grossistmarkedene som blir definert. Avhengig av hvordan avgrensningen på produktnivå og geografisk nivå blir, kan dette føre til at Nkom må analysere et stort antall geografiske markeder og potensielt utpeke et stort antall tilbydere med sterk markedsstilling. 

Dersom Nkom utpeker tilbydere med sterk markedsstilling, skal disse i henhold til ekomloven pålegges minst én særskilt forpliktelse. Det vil da kunne være aktuelt å pålegge slike tilbydere å gi konkurrenter tilgang til sitt nett slik at kundene kan få større valgfrihet når de skal kjøpe bredbåndstjenester.