Hva er Roam Like at Home?

Roam Like at Home innebærer at norske mobilbrukere ikke skal betale mer for samtaler, SMS eller datatrafikk på reise i andre EØS-land. Dette gjelder innenfor et normalt forbruk.

For å hindre unormalt høyt forbruk eller misbruk av et abonnement, kan tilbyder stille ett eller flere krav overfor sine kunder og eventuelt kreve prispåslag dersom kravene ikke oppfylles. 

Krav og mulig prispåslag til kunden

Tilbyder kan stille ett eller flere av følgende krav:

 • Kunden må være innbygger eller ha andre stabile forbindelser til tilbyders hjemland.
 • Kunden må over en fire måneders periode oppholde seg og bruke mobilen mer hjemme enn på reise i EØS-land.
 • For tradisjonelle kontantkort kan databruk uten prispåslag begrenses etter bestemte regler. Kunden må minst kunne bruke en kvote tilsvarende resterende saldo på datakvoten når kunden tar i bruk gjestingstjenester dividert på regulert grossistpris, uten at kunden får prispåslag.
 • Store datapakker kan i noen tilfeller faktureres ekstra for deler av pakken. Dette forutsetter at datapakken oppfyller bestemte krav. For å kunne fakturere ekstra, må abonnementsprisen ekskl. mva, dividert på antall GB i datapakken, være mindre enn regulert grossistpris. Andelen av datapakken som sluttbruker som minimum må kunne bruke uten prispåslag, kan begrenses til en kvote basert på følgende beregning: abonnementspris ekskl. mva, dividert på regulert grossistpris, multiplisert med 2.

Dersom kunden ikke oppfyller eller overskrider ett av kravene, kan du som tilbyder kreve et prispåslag tilsvarende den gjeldende regulerte grossistprisen. 

Må informere kundene om kravene

Tilbyder har ansvar for å informere kundene om kravene som stilles på følgende måte:

 • Kravene du stiller fremgår tydelig på hjemmesiden. 
 • Kunden får en velkomst-SMS ved ankomst til et nytt land. SMS skal inneholde informasjon om eventuelle begrensninger i datapakken og hvilke priser som vil bli fakturert etter at kvoten er brukt opp. 
 • Når begrensningen i datakvoten er nådd, skal kunden informeres om hvilket prispåslag som kommer for ytterligere databruk i utlandet. 

Nkom skal informeres når krav tas i bruk

Du som tilbyder må også informere Nkom dersom ett eller flere av kravene skal tas i bruk. Denne informasjonen sender du til firmapost@nkom.no.

Regulerte maksimale grossistpriser

Regelverket for internasjonal gjesting har fastsatt maksimale grossistpriser for tale, SMS og data. Disse gjelder både mellom netteiere i ulike land, men også for tilgang til gjestingstjenester for tjenesteleverandører som kjøper tilgang til mobilnett. Maksimalprisene utgjør også det maksimale prispåslaget som en tilbyder kan kreve av en kunde ved unormalt høyt forbruk.

Nkom oppdaterer maksimalprisene med ny valutaomregning hvert år. Her finner du de gjeldende regulerte maksimale grossistprisene:

Hvor gjelder regelverket for internasjonal gjesting?

Denne listen viser hvilke land hvor regelverket gjelder for kunder fra Norge:

 • Alle de 27 EU-medlemslandene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland (inkl. Åland), Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
 • Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Martinique, Fransk Guyana, Saint-Martin Asorene, Madeira og Kanariøyene.
 • EFTA-landene: Island, Liechtenstein og Norge.
 • Regelverket gjelder ikke utenfor EØS, for eksempel ikke i Sveits, Monaco, San Marino, Andorra, Kanaløyene og Isle of Man.

Reglene gjelder ikke når en kunde ringer eller sender SMS fra Norge til utlandet. Da gjelder reglene om internasjonale samtaler og SMS til land i EØS.

Fra 1. januar 2021 er Storbritannia ikke lenger omfattet av Roam Like at Home (overgangsordningen ble avsluttet 31. desember 2020). Det betyr at tilbyderne står fritt til å fremdeles tilby sine kunder på reise i Storbritannia tilsvarende prisvilkår som hjemme (Roam Like at Home), men er ikke lenger forpliktet til å gjøre det. Tilbydere som velger å endre sine priser for gjesting i Storbritannia må gi én måneds forhåndsvarsel til sine kunder.

EUs regelverk for internasjonal gjesting

EUs regelverk for internasjonal gjesting er tatt inn i ekomforskriften § 2-7. Regelverket består av flere forordninger:

Europeiske regulatører (BEREC) har vedtatt felles retningslinjer for implementering av regelverket: