Nkom kan opptre som megler

Nkom er tildelt rollen som megler for å bidra til enighet i konflikter mellom tilbydere. Meglingsinstituttet kan benyttes i alle konflikter mellom tilbydere, såfremt de gjelder forpliktelser som følger av, eller i medhold av, ekomloven. Dette betyr at andre typer konflikter mellom tilbydere (f.eks. uenighet om privatrettslige forpliktelser) ikke omfattes av meglingsinstituttet.

Meglingsinstituttet er hjemlet i ekomloven § 11-1. Det er ikke gitt særskilte forskrifter om megling.

Megling går ut på å etablere en frivillig, ikke bindende prosess med en nøytral tredjepart, altså Nkom, som megler. Megleren skal søke å bidra til at partene blir enige om en løsning i en konflikt. Hovedansvaret for å komme til enighet påhviler partene. Nkoms oppgave består først og fremst i å hjelpe partene frem til enighet, slik at de selv kan undertegne en avtale.

Vilkår for megling

Megling er ikke en rettighet for partene etter loven. Det vil bero på en helhetsvurdering om Nkom finner det hensiktsmessig å benytte meglingsinstituttet.

Velger Nkom å nytte sin adgang til å megle, er dette avhengig av samtykke fra begge parter. Nkom har ikke mulighet til å tvinge en part til megling.

Nkom kan når som helst velge å avslutte megling dersom det ikke er grunn til å fortsette, for eksempel dersom partene ikke viser forhandlingsvilje.

Om Nkom og partenes ansvar

Det er i utgangspunktet partenes ansvar å formulere krav og synspunkter, men dersom det er nødvendig vil Nkom kunne bistå. Nkom vil gjøre sitt beste for at partene forstår hverandres synspunkter.

Nkom kan i løpet av meglingen komme med forslag til avtalevilkår, herunder vilkår av kontraktsrettslig karakter som ikke direkte er regulert i ekomlovgivningen. Nkom kan utarbeide en skisse til løsning dersom partene ikke selv kommer til enighet.

Underveis kan partene få hjelp av Nkom til å fortolke eller avklare rekkevidden av bestemmelser. Dette kan være avgjørende for partenes standpunkter, og er en viktig del av meglingsprosessen. Avklaringer vil normalt skje skriftlig på forespørsel fra én eller begge parter.

Møter

Partene vil, dersom Nkom vurderer det som hensiktsmessig, bli innkalt til separate møter med Nkom før felles meglingsmøter avholdes. Partene kan også be om separate møter når som helst i løpet av meglingen. Antall felles meglingsmøter avhenger av sakens art og omfang.

Megling hindrer ikke partene i å avholde møter uten at Nkom er representert.

Referat

Partene og Nkom blir enige om i hvilken grad det skal utarbeides referat fra felles møter. Referat sendes partene for kommentarer. Deretter utarbeides eventuelt en endelig versjon som sendes partene. Referat undertegnes ikke. Dersom partene ber om det, kan det føres protokoll som undertegnes av partene. Etter avtale kan kommunikasjonen mellom partene og Nkom foregå elektronisk i meglingsprosessen.

Offentlighet

Offentleglova gjelder for dokumenter oversendt Nkom i forbindelse med megling. Nkom vil imidlertid kunne unnta fra offentlighet informasjon som for eksempel vil regnes som forretningssensitiv etter forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 2.

Partsoffentlighet gjelder også i meglingssaker. Alle dokumenter som en part oversender til Nkom vil umiddelbart sendes den annen part. Dette med mindre avsender påberoper seg at opplysninger er unntatt fra partsinnsyn. Det må gis klart uttrykk for dette, og grunnlaget for slikt unntak må begrunnes.

Opplysninger gitt muntlig i særmøter med Nkom vil ikke bli videreformidlet med mindre vedkommende part samtykker.

Meglingsperioden - avbrytelse av megling og eventuelt vedtak

Meglingsperioden begynner å løpe når anmodning om megling er mottatt og Nkom finner at vilkårene for megling er til stede. En forutsetning for at meglingsperioden skal begynne å løpe, er at meglingsanmodningen inneholder en redegjørelse for sakens fakta.

Dersom megling avsluttes uten at avtale er kommet i stand, kan Nkom fatte et vedtak, og fastsette de avtalevilkår som er nødvendige for at en avtale skal kunne sluttes mellom partene, jf. ekomloven § 11-2.