Metoden for valg av bygninger som omfattes av forpliktelsen er nærmere beskrevet her. Innehaverne velger selv hvilke bygninger de gir tilbud til, men oppfordres til å dekke alle husstander og næringsbygg som mangler tilbud om 100/10 Mbit/s-bredbåndstjeneste innenfor et geografisk område og unnta at enkelte bygg blir stående uten et tilbud. Flere innehaverne kan gi tilbud til de samme husstandene og næringsbyggene.

Nkom har publisert en oversikt over husstander og næringsbygg som inngår i ordningen (heretter omtalt som utbyggingsoversikten) som inngår i forpliktelsen/ordningen. Denne oversikten vil bli oppdatert i desember hvert år til og med desember 2024. legges også bygninger som har blitt tatt ut av oversikten fordi de var omfattet av prosjekt som har fått støtte fra bredbåndsstøtteordningen, der utbygging likevel ikke har funnet sted, til i den oppdaterte oversikten.

Eldre versjoner av utbyggingsoversikten er tilgjengelig her.

Gjeldende utbyggingsoversikt

Den gjeldende versjonen av utbyggingsoversikten ble publisert 21.12.2023, og inneholder ca. 41 300 bygg. Kartfiler og adresseliste over hvilke bygg som er omfattet av oversikten ligger her:

Det er den til enhver tid oppdaterte oversikten over husstander og næringsbygg som er gjeldende for utregning av reduksjon i auksjonsprisen.

Tre støtteklasser for bygninger

Byggene i utbyggingsoversikten er delt inn i tre klasser basert på hvor mye støtte som gis. Hvilke klasser de ulike byggene er plassert i er angitt i «Oversikt over bygg fordelt på adresser», og markeres med ulike farger i kartpakken når lagstilen er lastet inn. Bygg i klasse 1 er markert med lyseblått, klasse 2 med mørkeblått og klasse 3 med rødt.

Støtten per bygg fordelt på klasser er angitt i tabellen under. Beløpet avhenger av hvilken støtteklasse byggene plasseres i, og om det etableres ny infrastruktur eller ikke.

Tabell 1: Støttebeløp per bygning per klasse

Klasse 

Støttebeløp per bygning som får tilbud om minimum 100/10 Mbit/s basert på innehavers eksisterende siter (NOK)

Støttebeløp per bygning som får tilbud om 100/10 Mbit/s fra nye siter for Innehaver (NOK)

1

4 000

8 000

2

10 000

18 000

3

45 000

45 000

Rapportering

Innehaverne skal rapportere til Nkom hvilke husstander og/eller næringsbygg i Utbyggingsoversikten som er dekket 1. februar hvert år fra 2022 til 2025, og 1. oktober 2025.  I rapporteringen skal det informeres om hvor mange kunder Innehaveren har gitt tilbud om 100/10 Mbit/s-bredbåndstjeneste i henhold til forpliktelsen, samt dokumentere tjenestekvaliteten/kapasiteten på internettilkoblingen.

Status per 1. februar 2024

Tabell 2: Antall bygg dekket per støtteklasse
SelskapKlasse 1Klasse 2Klasse 3SUM
 Eks. siteNy siteEks. siteNy siteEks. siteNy site 
SUM1244583139429371500110320758