Auksjonen og utbyggingsforpliktelsen

Auksjonen startet 27. september 2021 og ble avsluttet 30. september 2021. Fire aktører deltok i auksjonen. Auksjonen ble gjennomført i tre steg hvor budgiverne først bød på frekvensblokker i hvert frekvensbånd (båndbredde), og videre på innplassering i frekvensblokker i de respektive frekvensbåndene. Avslutningsvis ble budgiverne bedt om å ta stilling til hvorvidt de ønsket å påta seg en utbyggingsforpliktelse mot reduksjon i auksjonsprisen.

590 av totalt 590 MHz ble fordelt på fire aktører, hvor en aktør betalte for innplassering. Tre aktører, Telenor, Telia og Altibox, påtok seg med en gang utbyggingsforpliktelsen som utløste en rabatt på totalt NOK 480 000 000.  

I etterkant av auksjonen gjorde Nkom en mindre endring i metoden for identifisering av støtteberettigede husstander og næringsbygg, som aktørene kunne få rabatt i auksjonsprisen for å dekke. Endringen ble innført i etterkant av auksjonen og kunne potensielt påvirke budgivernes beslutningsgrunnlag for å påta seg utbyggingsforpliktelsen. 

Ice fikk derfor muligheten til på nytt å ta stilling til om de ville påta seg utbyggingsforpliktelsen. Ice valgte da å påta seg utbyggingsforpliktelsen, og utløste en rabatt i auksjonsprisen på NOK 80 000 000.  

Totalt utløst rabatt etter auksjonen ble dermed NOK 560 000 000.   

Samlet auksjonspris etter rabatt ble NOK 3 332 612 000. 

Vinnerne kunne velge mellom en rentefri nedbetaling over fem år eller nedbetaling over 20 år med en rentesats på seks prosent. 

Detaljerte resultater i auksjonen

Her følger oversikt over priser og båndbredde kjøpt av de fire vinnerne i auksjonen.


Auksjonspris for budgiver Altibox AS:

For 50 MHz i 2,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde:    52 500 000
For 100 MHz og innplassering i 3,6 GHz-båndet  
Pris for tildelt båndbredde: 780 946 000
Pris for innplassering:  11 036 000
Samlet pris for totalt 150 MHz og innplassering, uten rabatt: 844 482 000
Samlet pris for totalt 150 MHz og innplassering, med rabatt: 724 482 000

 

Auksjonspris for budgiver Ice Communication Norge AS:

For 80 MHz i 3,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde: 553 964 000
Samlet pris for totalt 80 MHz, uten rabatt: 553 964 000
Samlet pris for totalt 80 MHz, med rabatt: 473 964 000

 

Auksjonspris for budgiver Telia Norge AS:

For 2x30 MHz i 2,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde:  289 404 000
For 100 MHz i 3,6 GHz-båndet  
Pris for tildelt båndbredde: 780 946 000
Samlet pris for totalt 160 MHz, uten rabatt: 1 070 350 000
Samlet pris for totalt 160 MHz, med rabatt: 910 350 000

 

Auksjonspris for budgiver Telenor Norge AS:

For 2 x 40 MHz i 2,6 GHz-båndet NOK
Pris for tildelt båndbredde: 415 888 000
For 120 MHz i 3,6 GHz-båndet  
Pris for tildelt båndbredde:  1 007 928 000
Samlet pris for totalt 200 MHz, uten rabatt:   1 423 816 000
Samlet pris for totalt 200 MHz, med rabatt:    1 223 816 000

 

For oversikt over endelig innplassering i frekvensbåndene, se figurene under for henholdsvis 2,6 GHz-båndet og 3,6 GHz-båndet.

 

Innplassering 26.JPG
Figur 1: Innplassering i 2,6 GHz-båndet

 

Innplassering 36.JPG
Figur 2: Innplassering i 3,6 GHz-båndet

 

Frekvensressursene til tildeling i auksjonen

Auksjonen omfattet 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz), som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet (2500-2690 MHz), som i dag benyttes til 4G. Totalt var det 590 MHz til fordeling under auksjonen til mobilkommunikasjon og 5G.

I 2,6 GHz-båndet skulle det tildeles 2 x 70 MHz frekvensdelt spektrum (FDD) og 50 MHz tidsdelt spektrum (TDD). Mer spesifikt gjaldt dette frekvensområdene 2500-2570/2620-2690 MHz og 2570-2620 MHz, som vist i figur 3.

2,6 GHz-båndet brukes i dag til mobilkommunikasjon i Norge. I auksjonen ble TDD-delen tildelt som én sammenhengende blokk, og FDD-delen av båndet tildelt som 14 frekvensblokker á 2 x 5 MHz.

Figur 1 - Blokkinndeling av 2600 MHz-båndet.png
Figur 3: Inndeling av 2,6 GHz-båndet

3,6 GHz-båndet er av EU definert som pionerbånd for 5G, og vil kunne bidra til betydelig kapasitetsøkning i mobilnettene. Totalt skulle 400 MHz tildeles i dette båndet. I auksjonen var frekvensbåndet delt inn i 4 blokker á 40 MHz og 24 blokker á 10 MHz, som vist i figur 4.

Figur 2 - Blokkinndeling av 3600 MHz-båndet.png
Figur 4: Inndeling av 3,6 GHz-båndet
Inndelingen i figuren er bare ment å vise størrelsen på frekvensblokkene, ikke plasseringen av blokkene i båndet. Blokkene ble tildelt uavhengig av plassering i auksjonen. Nærmere innplassering av den sammenhengende båndbredden, som hver budgiver vant i auksjonen, ble bestemt i en egen runde i auksjonen. 
 

Overordnede rammer for tildelingen

Tildelingen ble regulert av et overordnet rammeverk og av detaljerte regler for auksjonen.De overordnede rammene for tildelingen ble endelig fastsatt av regjeringen og offentliggjort 5. februar 2021. Rammene regulerte blant annet hvilke frekvensbånd som skulle tildeles, frekvenstak og minstepriser.

Auksjonen ble gjennomført som en åpen flerrundeauksjon.

Auksjonsregler og særskilte reguleringer

Nkom har gjennomført høring av auksjonsreglene og særskilte reguleringer som gjelder for tillatelsene som har blitt tildelt.

Høringsperioden ble avsluttet 9. april 2021. Auksjonsreglene omfattet blant annet krav til deltakelse, regler for registrering til auksjon og gjennomføring av selve auksjonen.

Særskilte reguleringer gjelder rabattordning for økt utbygging av bredbånd i distriktene, og hvordan industri og andre virksomheter skal sikres tilgang til 5G-tjenester og spektrum i 3,6 GHz-båndet.

Høringssvarene

Vi har mottatt 24 høringssvar. Ett høringsinnspill er gradert begrenset og vil ikke bli publisert. Du kan se alle høringsinnspillene her:

Prisreduksjon for distriktsutbygging

Regjeringen har bestemt at det skal gis rabatt på inntil 560 millioner kroner for å drive fram utbygging i distriktene. Innehavere av 3,6 GHz- og 2,6 GHz-båndene kan oppnå rabatt i sin auksjonspris mot utbygging av trådløst bredbånd med høy hastighet i distriktene.

Tilrettelegge for norsk industri

Regjeringen har besluttet at innehavere av frekvenstillatelser i 3,6 GHz-båndet skal imøtekomme forespørsler fra industri og andre virksomheter, for å bidra til at de kan få etablert lokale 5G-nett og tjenester, enten igjennom tilbud av tilpassede tjenester eller igjennom leie av spektrum.

Flere muligheter for industri, private og offentlige virksomheter

Parallelt med publiseringen av endelige auksjonsregler og vilkår i tillatelsene, har Nkom publisert en høring av tillatelsesordning for tildelingen av frekvensressurser til bruk for lokale og private 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet. Høringen ble avsluttet 20. august 2021.

Mer informasjon om høringen finner du her

Offentliggjøring av endelige auksjonsregler og vilkår

9. juni 2021 ble de endelige auksjonsreglene og vilkår i tillatelsene offentliggjort. I etterkant av høringen av auksjonsregler og særskilte vilkår vurderte Nkom høringssvarene, og gjorde enkelte justeringer av høringsinnholdet, der hvor det var hensiktsmessig.

For auksjonsreglene ble det laget en egen versjon av dokumentet med «spor endringer», som viser endringene som er gjort etter høringen.

Parallelt med publiseringen av endelige auksjonsregler og vilkår i tillatelsene, publiserte Nkom en høring av tillatelsesordningen for tildeling av frekvensressurser til bruk for lokale og private 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet.

Mer informasjon om høringen finner du her

Utbyggingsforpliktelse

Vinnerne i auksjonen kunne påta seg en frivillig utbyggingsforpliktelse mot reduksjon i auksjonsprisen. Tillatelsesinnehaverne i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene som påtok seg forpliktelsen skal tilby bredbåndstjeneste med minimum 100/10 Mbit/s til husstander og næringsbygg i distriktene som mangler et slikt tilbud.

Nkom publiserte 6. september og 29. oktober 2021 foreløpige oversikter over husstander og næringsbygg som inngikk i ordningen (omtalt som utbyggingsoversikten). Nkom informerte samtidig om at disse versjonene av utbyggingsoversikten manglet informasjon om hvor i Trøndelag det var gitt støtte fra bredbåndsstøtteordningen i inneværende år, og at det derfor ville bli publisert en oppdatert versjon i løpet av desember 2021.

Den oppdaterte versjonen av utbyggingsoversikten ble publisert 20. desember 2021. Kartfiler og adresseliste over hvilke bygninger som var omfattet av oversikten ligger her:

Oppdateres i desember hvert år

Utbyggingsoversikten vil bli oppdatert i desember hvert år fra 2022 til 2024. Nkom vil da fjerne bygg som får støtte fra bredbåndsstøtteordningen i inneværende år. I tillegg legges også bygg som har blitt tatt ut av oversikten fordi de var omfattet av prosjekt som har fått støtte fra bredbåndsstøtteordningen, der utbygging likevel ikke har funnet sted, til i den oppdaterte oversikten.

Det er den til enhver tid oppdaterte oversikten over husstander og næringsbygg som er gjeldende for utregning av reduksjon i auksjonsprisen. Siste versjon av utbyggingsoversikten ligger her.

Metodebeskrivelse

Metoden for valg av bygninger og størrelsen på støttebeløp beskrives i metodenotatet. Antallet bygninger som inngikk i utbyggingsoversikten per oktober 2021 ble redusert med ca. 11 000 sammenlignet utbyggingsoversikten fra september 2021, til ca. 48 000 husstander og næringsbygg. Endringene ble foretatt i henhold til dekningskartlegging i 2021, tilbydernes innrapporterte utbyggingsplaner og oppdatert informasjon om hvor det ble gitt støtte fra bredbåndsstøtteordningen. I tillegg benyttet Nkom en mer presis metode for å identifisere næringsbygg med aktiv næringsvirksomhet.

I de foreløpige oversiktene ble alle bygg som var registrert som næringsbygg inkludert. I ettertid har Nkom innhentet informasjon fra relevante registre om hvor det er aktiv næringsvirksomhet, og det er denne informasjonen som ligger til grunn for lista over næringsbygg i den oppdaterte oversikten. Det er benyttet de samme registrene for aktiv næringsvirksomhet som i dekningsundersøkelsen for 2021.

Nkom har gjort en mindre endring i metodebeskrivelsen sammenlignet med det som ble publisert 6. september 2021. For inndeling av bygninger i ulike støtteklasser er det nå lagt til grunn en avstand på 3 km fra basestasjoner i stedet for 4 km. Dette er blant annet basert på oppdatert informasjon fra utstyrsleverandører om hvilke rekkevidder som kan forventes for å levere raskt bredbånd via fast, trådløs tilknytning med frekvenser i 3,6 GHz-båndet.

Spørsmål og svar

Alle henvendelser vedrørende tildelingen rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til anja.vimme@nkom.no,

Alle tidligere henvendelser og spørsmål til auksjonen som Nkom mottok etter at det ble åpnet for registrering til auksjonen ble publisert på denne spørsmål og svar-siden. Spørsmål og svar som ble gjort tilgjengelig her, ble ansett som kjent av deltakerne i auksjonen.

Spørsmål og svar til auksjonen
Questions and answers

Registrering til auksjon innen 31. august

Nkom åpnet for registrering av budgivere til auksjonen fra 9. juni 2021. Aktører som skulle delta i auksjonen måtte registrere seg i henhold til auksjonsreglene innen fristen 31. august 2021 kl. 10.00.

Aktører som skulle by i auksjonen fikk tilgang til en video som presenterte auksjonsverktøyet som skulle benyttes. Videoen ble distribuert fra slutten av juni.

For å få tilgang til videoen, måtte aktøren registrere seg ved å sende e-post til anja.vimme@nkom.no.

Hver aktør kan bare registrere én person som mottaker av videoen.

Tidsplan

 • 1. kvartal 2021: Offentliggjøre overordnede rammer
 • 1. kvartal 2021: Offentlig høring av auksjonsregler
 • 2. kvartal 2021: Offentliggjøre auksjonsregler og åpne for registrering av deltakere til auksjon
 • 31. august 2021 kl. 10:00: Frist for registrering til auksjon
 • 27. september 2021: Auksjonsstart
 • 30. september 2021: Auksjonsslutt

Hovedpunkter i tildelingsprosessen

2019

2020

2021

 •   5. februar: Publisering av fastsatte overordnede rammer for       auksjonen
 •   5. februar: Høring av auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser 
 •   9. april: Høringsfrist
 • 16. april: Høringsinnspill publisert
 •   9. juni: Publisering av endelige auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser
 • 6. september: Publisering av foreløpig utbyggingsoversikt
 • 27. september 2021: Auksjonsstart
 • 30. september 2021: Auksjonsslutt