Krav om tillatelse

En PLB sender nødmelding på frekvensen 406 MHz når den blir utløst. Nødmeldingen mottas av satellitter i Cospas-Sarsat-systemet, som videresender meldingen til stasjoner på bakken. Meldingen overføres videre til Hovedredningssentralen som setter i gang redningsaksjon. 

For å kunne ta i bruk PLB i Norge må det søkes om tillatelse fra Nkom. Nkom innvilger frekvenstillatelse og tildeler et unikt kallesignal som programmeres i PLBen. Opplysninger om eier av PLBen og nødkontakter oversendes Hovedredningssentralen som da har disse dataene tilgjengelig dersom alarm blir utløst.

For å få innvilget tillatelse til bruk av PLB må man være bosatt i, eller ha oppholdsadresse i Norge.

PLB-utstyr som skal importeres, selges og/eller brukes i Norge skal være CE merket. Se detaljer på www.nkom.no/import.

Hva koster tillatelsen

For tillatelsen betales årlig sektoravgift som fastsatt i § 18 i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når tillatelsen er gyldig 1. januar.

Sektoravgiften for en personlig nødpeilesender for 2023 er 500 kroner, som beskrevet i Sektoravgift og gebyr 2023

For nye tillatelser skal det betales sektoravgift for hele kalenderåret for tillatelser gitt mellom 1. januar og 1. juli. For nye tillatelser som blir gitt etter 1. juli, skal det betales halv sektoravgift.

Hvordan søke om eller endre tillatelsen

For å søke om tillatelse til bruk av PLB, endre eier for en tillatelse, endre opplysninger for en tillatelse eller si opp en tillatelse brukes linkene til aktuelt skjema nederst på siden.
Ved eierskifte der tildelt kallesignal ønskes beholdt må:

  1. Eksisterende eier sende inn oppsigelse via skjema «Oppsigelse eller endring av registrerte opplysninger for PLB».
  2. Ny eier sende inn søknad om ny tillatelse via skjema «Søknad om tillatelse til bruk eller eierskifte av PLB». Kallesignalet må da oppgis i søknaden.

Ved oppsigelse av en PLB-tillatelse må skjema «Oppsigelse eller endring av registrerte opplysninger for PLB» sendes inn innen utgangen av året for å unngå å betale sektoravgift for påfølgende år.