Samsvarsvurdering

Før utstyr til elektronisk kommunikasjon (ekomutstyr) plasseres på markedet skal produsent sørge for at utstyret har gjennomgått en samsvarsvurdering i forhold til europeisk regelverk og at det CE merkes. Det skal også utarbeides teknisk dokumentasjon som viser at utstyret tilfredsstiller de grunnleggende kravene i relevante direktiv. Direktivene stiller tekniske krav til sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og frekvensbruk.

Det er også krav til merking og til hvilken dokumentasjon som skal følge utstyret. Importør og distributør (herunder forhandler) av ekomutstyr har etter gjeldende regelverk et selvstendig ansvar for å påse at utstyret som importeres eller selges oppfyller disse kravene.

Guide til merking og medfølgende dokumentasjon

I dokumentet "Krav til merking og dokumentasjon av radioutstyr" gis en enkel oversikt over hvilke krav radioutstyrsforskriften stiller til merking av radioutstyr og hvilken dokumentasjon som skal følge med før produktet kan markedsføres og selges i Norge. Radioutstyrsforskriften inntar det felleseuropeiske radioutstyrsdirektivet i norsk rett. Offisiel nettside angående radioutstyrsdirektivet finnes her: Radio Equipment Directive (RED)

Mer detaljer om krav til merking og dokumentasjon angående ekomutstyr følger nedenfor.

CE-merking

Produsent skal merke utstyret og emballasjen med CE-merke. Dette som en erklæring fra produsent på at utstyret tilfredsstiller de grunnleggende kravene i direktivene. Produktet og emballasjen skal også merkes med identifikasjonsnummer til teknisk kontrollorgan (notified body) dersom produsenten har benyttet dette under samsvarsvurderingen.

Informasjon om produsent og importør

Utstyret skal være merket med navn på produsenten og importøren, med postadresse som angir hvor produsent og importør kan kontaktes.

Identifisering av utstyret

Utstyret skal være merket med type, produksjons- eller serienummer eller tilsvarende merking som gir en unik identifisering av utstyret.

Samsvarserklæring

Produsenten skal utarbeide en samsvarserklæring, (Declaration of Conformity (DoC)), der det erklæres at utstyret tilfredsstiller de grunnleggende kravene i relevant direktiv.

For utstyr med trådløs kommunikasjon (radioutstyr) skal denne samsvarserklæringen følge med produktet når det overleveres til kunde. Dette kan gjøres ved å legge ved den fullstendige samsvarserklæringen i for eksempel bruksanvisningen. 

Samsvarserklæringen skal ha samme struktur og inneholde elementene i vedlegg VI i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED).

Det er også mulig å legge ved en forenklet versjon av samsvarserklæringen. Den forenklede samsvarserklæringen skal ha samme struktur og inneholde elementene i vedlegg VII i radioutstyrsdirektivet, og det skal oppgis en eksakt nettadresse til der den fulle samsvarserklæringen kan finnes.

Samsvarserklæringen skal enten være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Informasjon til bruker

Vedlagt utstyret skal det følge med bruksanvisning, sikkerhetsinformasjon og informasjon om tilsiktet bruk. For utstyr med trådløs kommunikasjon (radioutstyr) skal det i tillegg følge med informasjon om hvilke frekvensbånd utstyret fungerer i, utgangseffekt og informasjon om bruksbegrensninger der det er aktuelt. 

Informasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Importører og forhandlere skal gi brukerveiledning og informasjon om bruk av frekvenser og nødvendige tillatelser til sine kunder ved markedsføring og salg av radioutstyr.

Frekvensbruk

Dersom utstyret bruker en frekvens som ikke er omfattet av fribruksforskriften, må det søkes om frekvenstillatelse fra Nkom.

Registrering av produsent, importør og forhandler

Virksomhet som skal produsere, importere og/eller omsette radio-, teleterminal- og nettutstyr, må registrere seg hos Nkom. For nærmere informasjon om dette, se egen side angående registrering.

Regelverk

Trådløst utstyr (radioutstyr) skal følge kravene i forskrift om EØS-krav til radioutstyr (radioutstyrsforskriften). Annet utstyr som benyttes til elektronisk kommunikasjon og som ikke er radioutstyr, må følge kravene i forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon og forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon.

Noen typer radioutstyr dekkes ikke av radioutstyrforskriften. Dette gjelder blant annet maritimt radioutstyr for bruk om bord på skip som seiler under SOLAS-konvensjonen. Slikt utstyr skal rattmerkes etter kravene gitt i forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr

Nkom gjennomfører markedskontroll

Nkom gjennomfører markedskontroll for å kontrollere at utstyr på markedet er i samsvar med gjeldende krav og det produsenten selv hevder i samsvarserklæringen. I kontrollen sjekkes det om utstyret oppfyller de grunnleggende krav til sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og bruk av radiospektrum. I tillegg arbeider Nkom for at forbrukere og markedets øvrige aktører har den nødvendige kunnskap om aktuelt regelverk og informasjon om markedet.

Resultat av markedskontroller

Resultatene av Nkoms markedskontroll kan finnes på nettsiden Resultat av markedskontroller.