I punkt 5.4 i den opprinnelige versjonen av utkastet til auksjonsregler var det ved en feil tatt inn en henvisning til utkastet til frekvenstillatelse. Nkom har rettet dette i versjonen «Draft auction rules 20 December 2018 – revised version 24 January 2019». Det er ikke gjort andre endringer i utkastet.

Tildelingen skal skje ved pengeauksjon som etter planen starter i mai 2019.

De overordnede rammene for auksjonen, herunder frekvenstak, minstepriser, dekningsforpliktelser osv., er endelig fastsatt og er publisert. De overordnede rammene har vært gjenstand for høring og er ikke omfattet av høringen av forslag til auksjonsregler.

Auksjonsreglene som Nkom har utarbeidet og som nå er på høring omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen. Nkom legger også frem vedlegg til auksjonsreglene til høring. Vedleggene består av:

Innspill sendes, på norsk eller engelsk, til firmapost@nkom.no med kopi til vsk@nkom.no innen høringsfristen onsdag 13. februar 2019. Emnefeltet må merkes med "700 MHz- og 2,1 GHz-båndene".

Endelige auksjonsregler med vedlegg vil bli fastsatt etter høringen.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Høringsinstansene må utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

Høringssvar