Nytt vedlegg A i forskriften

Endringen består i et nytt vedlegg A i forskriften med oppdaterte krav som gjelder for maritimt radioutstyr.

Forslaget til endring av forskrift fremmes på bakgrunn av at Europakommisjonen har fastsatt gjennomføringsforordning 2019/1397 etter artikkel 35 (2) i skipsutstyrsdirektivet, som opphever gjennomføringsforordning 2018/773. Gjennomføringsforordning 2019/1397 gjelder oppdaterte krav for skipsutstyr i henhold til de internasjonale konvensjonene SOLAS, MARPOL og COLREG.

Skipsutstyrsdirektivet er gjennomført i Norge i forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr. Nkom har ansvaret for å føre tilsyn med maritimt radioutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet for bruk om bord på EØS-skip. Av direktivet og forskriften følger nøyaktig hvilke krav som til enhver tid gjelder for maritimt radioutstyr, og det er derfor behov for jevnlige oppdateringer.

Det nye vedlegg A inneholder oppdaterte krav som gjelder for maritimt radioutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet. Vedlegget samsvarer med det materielle innholdet i forordning 2019/1397 for så vidt gjelder maritimt radioutstyr.

Nærmere beskrivelse av endringene fremgår av høringsbrevet og utkast til endringsforskrift med vedlegg A.

Høringsfrist 2. desember 2019

Høringsinnspill sendes til firmapost@nkom.no innen 2. desember 2019.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener det er grunnlag for å unnta offentlighet etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.

Dokumenter

Høringssvar