Forslaget til endringsforskrift fremmes på bakgrunn av at Europakommisjonen har fastsatt delegert kommisjonsforordning EU 2019/320 etter artikkel 3 (3)(g) i radioutstyrsdirektivet, som gjelder spesielle krav til utstyret slik at det sikrer tilgang til nødtjeneste.

Radioutstyrsdirektivet er gjennomført i Norge i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Av direktivet og forskriften følger ulike grunnleggende krav for at radioutstyr kan gjøres tilgjengelig på markedet i EØS, og settes i drift. Det er lagt opp til at kommisjonen kan gi utfyllende regler om dette gjennom delegerte kommisjonsforordninger. Kravet om at smarttelefoner skal ha funksjonalitet som minst støtter tilgang til posisjonering gjennom Galileo-systemet og at disse dataene er tilgjengelige for overføring i forbindelse med nødkommunikasjon, er en slik utfyllende regel. Dette kravet innebærer en funksjonalitet i utstyret som allerede er på plass i de fleste nye mobiltelefoner som selges på markedet i EØS, og endringen anses derfor som lite kontroversiell.

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten fremgår av høringsbrevet og utkast til endringsforskrift.

Høringsinnspill kan sendes til firmapost@nkom.no innen 01.01. 2020.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener at det er grunnlag for å unnta fra offentlighet etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.

Dokumenter

Høringssvar