Forskrift av 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) er forskriften Nkom benytter for å forvalte de nasjonale nummerressursene.

Bruk av nummer for maskin-til maskin kommunikasjon

Endringsforslagene omfatter blant annet ny presisering av hvilke tjenester som skal benytte 12-sifrede nummerressurser avsatt for maskin-til-maskin kommunikasjon, samt endring av benevnelsen for denne kategorien nummerressurser.

Nkom foreslår videre at denne delen av nummerressursene skal kunne benyttes permanent i utlandet, og tilsvarende at utenlandske nummerressurser avsatt til det samme formålet også skal kunne benyttes i Norge.

Avgift 5-sifrede nummer

Blant de øvrige forslagene er det inntatt forslag til endret bestemmelse om den årlige avgiften til staten for 5-sifrede nummer. Endringsforslaget innebærer at avgiftsnivået ikke lenger vil fremgå direkte i forskriften, men gjenspeile at det er besluttet at avgiften skal fastsettes årlig i samband med budsjettbehandlingene i Stortinget.

Vi viser for øvrig til høringsbrev og utkast til forskriftsendringer for ytterligere informasjon om endringsforslagene.

Høringsinnspill kan sendes til firmapost@nkom.no innen 6. mai 2019 og merkes «1902139 - Høring om endringer i nummerforskriften 2019».