Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har sammen med en referansegruppe utarbeidet utkastet til en norskspråklig versjon av standarden ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

– Det er lagt ned et grundig arbeid i forkant av høringen med gode innspill fra en referansegruppe som representerer mange. Standarden som nå er oversatt til norsk er av stor betydning for universell utforming av IKT produkter og -tjenester, innen både privat og offentlig sektor, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Teknologiavdelingen i Nkom.

Universell utforming av IKT-produkter og -tjenester

Standarden inneholder krav til universell utforming for IKT-produkter og -tjenester, og skal legge til rette for økt digital deltakelse for alle i samfunnet.

ETSI EN 301 549 er en harmonisert europeisk standard som anvendes til å vurdere samsvar med grunnleggende krav som stilles i EUs nettilgjengelighetsdirektiv, Web Accessibility Directive (WAD), om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Standarden er også et nyttig verktøy for aktører som jobber med IKT-produkter og -tjenester i privat sektor. De fleste ønsker å tilby universell utforming som er egnet for hele befolkningen.

Implementeres i norsk rett i 2021

Det er forventet at EUs nettilgjengelighetsdirektiv blir implementert i norsk rett i løpet av 2021.

Sentralt i forståelsen av rammene for direktivet står den harmoniserte standarden ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) «Accessibility requirements for ICT products and services», sammen med WCAG 2.1«Web Content Accessibility Guidelines».

Retningslinjene i WCAG 2.1 er oversatt til norsk i samarbeid med samme referansegruppe, og blir nå også lagt ut på høring.

– Når standardene nå tas inn i regelverket, er det viktig for rettstryggheten til både pliktsubjekt og brukere at standardene som setter de tekniske kravene er åpne og tilgjengelig for alle. Samarbeidet med Nkom har vært avgjørande for å sikre dette», sier tilsynsdirektør Malin Rygg i Digdir.

Høring av utkast til oversettelse av WCAG 2.1 gjennomføres av Digdir.

Vi planlegger å ha klar offisielle versjoner av oversettelsene i løpet av våren 2021.

Høringsfrist 24. april

Høring av utkast til norskspråklig versjon av ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) gjennomføres av Nkom.

Høringsfristen er 24. april 2021.

Høringsinnspill til oversettelsen av ETSI EN 301 549  sendes Nkom i et eget tilbakemeldingsskjema i word eller excel med referanse «2102046-2».

Skjemaet sendes til firmapost@nkom.no

Mer informasjon i høringsbrevet.

Referansegruppas arbeid

Oversettelsen som nå sendes på høring er kvalitetssikret gjennom et grundig arbeid av en bred referansegruppe bestående av eksperter med spisskompetanse innen universell utforming av IKT-produkter og -tjenester.

Det er representanter fra Bufdir, Finn.no, Hørselshemmedes landsforbund, KS, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Media LT, NEK, Norges blindeforbund, Norges Døveforbund, Norsk regnesentral, NTNU, OsloMet - Storbyuniversitetet, Tingtun, Trondheim kommune og Universitetet i Agder.

I prosessen har vi mottatt og bearbeidet 665 kommentarer og endringsforslag som har bidratt til å gjøre kvaliteten på oversettelsen enda bedre.