Om forslaget

Forskrift om tillatelse for bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy setter krav til radioutstyr og bruken av utstyret, herunder frekvensbruk, i kommunikasjon med radioutstyr på land, på sjø eller i annet luftfartøy, direkte eller via satellitt. Det er gjort en revisjon av forskriften og det vurderes at denne kan oppheves. Forskriften inneholder regler om operative forhold og krav til utstyr som allerede følger av regelverk som Luftfartstilsynet er ansvarlig for oppfølging av. I tillegg inneholder forskriften bestemmelser om frekvensbruk. Det vurderes imidlertid at ekomloven § 6-3 setter tilstrekkelig detaljerte vilkår som kan knyttes til en frekvenstillatelse og at det ikke er nødvendig med en egen forskrift med ytterligere spesifiseringer. Det vises til høringsbrevet for mer utfyllende redegjørelse.

Høringsinnspill kan sendes til firmapost@nkom.no innen 1. februar 2022.

Spørsmål om høringen kan rettes til seksjonssjef Tor Bringsverd på e-post tor@nkom.no, telefon 22 82 48 50 eller seniorrådgiver Janne Steen Haugen på e-post jsa@nkom.no, telefon 22 82 47 29.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener at det er grunnlag for å unnta fra offentlighet etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.

Høringsdokumenter

Høringssvar