Høringen skal gjennomføres i henhold til gjeldende statsstøtteregler og de endringer som antas å tre i kraft i norsk rett i 2024 basert på det oppdaterte gruppeunntaket (GBER) som trådte i kraft i EU 1. juli 2023, samt nasjonale retningslinjer. I likhet med dagens ordning kan det her gis støtte til husstander og virksomheter som mangler et tilbud om en nedlastningshastighet på enten 30 Mbit/s eller 100 Mbit/s. Nedlastingshastigheten i de nye nettene må være henholdsvis 100 Mbit/s eller 300 Mbit/s. Videre må prosjekter som gis støtte, tilby 3. parts-tilgang til det støttede nettet normalt senest 6 måneder før nettet settes i drift (såkalt grossist-tilgang). Nettet som bygges må gjøre minst 50% av kapasiteten tilgjengelig og mulighet til å gi tilgang til minimum tre ulike tilgangssøkere.

Høring

Høringen, som vil vare i perioden fra 10.11 – 13.12.2023, skal gi oversikt over eksisterende nett, pågående etableringer og planer om etableringer av høyhastighets bredbåndsnett i Norge de neste tre neste årene. Høringen undersøker både hvor det eksisterer eller foreligger planer om utbygging av bredbåndsnett med hastighet på over 100 Mbit/s nedlastingshastighet, samt hvor det er planer om utbygging av bredbåndsnett med hastighet mellom 30 og 100 Mbit/s nedlastingshastighet.

Grunnlagsdata for høring

Målet med høringen er å avdekke hvilke boliger og næringsbygg som har manglende tilbud om hhv. minimum 100 Mbit/s og minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet, og som heller ikke vil få tilbud om dette i løpet av de neste tre årene. Grunnlaget for høringen er dekningskartene for 2023 som Nkom publiserte 2. november og hvor det mangler dekning på fast bredbånd, medregnet fast trådløst bredbånd (FTB), på hhv 100Mbit/s og 30Mbit/s nedlastingshastighet.

Oppdatering 15. november: Nye csv – filer er lagt ut med korrigert tegnsett. Ut over korrigering av tegnsett er det ingen nye endringer, eksempelvis i utvalg adresser, sammenlignet med opprinnelig fil av 10. november.

Fil

Info

Mangler_100Mbit_csv

Inneholder adresser hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 100Mbit/s eller mer. Pr adresse inneholder filen adresseid, adresseinformasjon (veinavn og nr/bokstav, postnr, sted), kommune/gårds/bruks/festenr, kartkoordinater for adressen, samt hvorvidt adressen har bolig og/eller virksomhet.

Mangler_100Mbit_kml 
 

Kartlag med punkt pr adresse hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 100Mbit/s eller mer. For enkel import og visualisering i Gis/kartløsninger.

Mangler_30Mbit_csv

Inneholder adresser hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 30Mbit/s eller mer. Pr adresse inneholder filen adresseid, adresseinformasjon (veinavn og nr/bokstav, postnr, sted), kommune/gårds/bruks/festenr, kartkoordinater for adressen, samt hvorvidt adressen har bolig og/eller virksomhet

Mangler_30Mbit_kml 
 

Kartlag med punkt pr adresse hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 30Mbit/s eller mer. For enkel import og visualisering i Gis/kartløsninger

Merknad til utvelgelse av adresser i filene over:

Byggninger/adresser som verken har fast bosetting eller aktiv næringsvirksomhet er ikke støtteberettiget i bredbåndsstøtteordningen og skal i utgangspunktet derfor ikke medregnes. Adressene som er med i høringen har derfor bygninger med bygningstype mindre enn 160 i Matrikkelen, samt alle adresser som er registrert med aktiv næringsaktivitet. Adresser med bygningstype 160 eller høyere, og som ikke inneholder aktiv næringsvirksomhet, er ikke med i filene.

Kommuner/fylkeskommuner bes om å melde fra dersom de oppdager at de har adresser som benyttes til permanent bosetting, men som ikke fremkommer i listene. Da kan disse tas med i neste omgang i oversikt over bygninger kvalifisert for bredbåndsstøtte. Nkom ønsker også tilbakemelding dersom kommuner/fylkeskommuner finner avvik i dekning, dvs områder som er ute på høring hvor en vet det er dekning, alternativt områder en savner i høringen hvor en vet det ikke er dekning.

Høringssvar – tilbakemelding på grunnlagsdata

Med bakgrunn i grunnlagsdata over, ber Nkom om tilbakemelding fra bredbåndsutbyggere dersom en har følgende:

 1. Utbyggingsplaner(1) innen de neste tre år som vil gi et tilbud på minimum 100 Mbit/s nedlastingshastighet(2) (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_100Mbit». Mobiloperatørene skal også melde inn utbyggingsplaner for adresser i ordningen med distriktsrabatt.
 2. Utbyggingsplaner(1) innen de neste tre år som vil gi et tilbud på minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet(2) (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_30Mbit». Mobiloperatørene skal også melde inn utbyggingsplaner for adresser i ordningen med distriktsrabatt.
 3. Eksisterende bredbåndstilbud (2) på minimum 100 Mbit/s nedlastingshastighet (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_100Mbit».
 4. Eksisterende bredbåndstilbud (2) på minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_30Mbit».
 5. Eksisterende bredbåndstilbud under 100 Mbit/s som ikke har utbyggingsplaner, men som med marginale investeringer kan oppgraderes til 1 Gbit/s, for adresser som inngår i fil merket «Mangler_100Mbit». Gjelder eksempelvis nett hvor bytte av aktivt utstyr uten markant investering i infrastruktur kan gi 1 Gbit/s.

(1) Utbyggingsplaner må være konkrete og troverdige. På forespørsel må bredbåndsutbygger kunne underbygge dette med dokumentasjon. Avhengig av type utbygging og tidsperspektiv, kan eksempelvis følgende dokumentasjon være aktuell:

 • Styrevedtak
 • Utbyggingsplan med milepæler
 • Forretningsplan
 • Nødvendige tillatelser for grunneierforhold og miljøaspekter, samt anleggsarbeider
 • Dato for oppstart og/eller levering av tjenester til sluttbruker

(2) Hastigheten som innrapporteres (terskelverdi) skal være tilgjengelig for sluttbruker på den tid på dagen (typisk en time) hvor nettverket normalt har høyest trafikk.

MERK! Nkom kan på forespørsel, be om dokumentasjon på at planlagte og eksisterende nett på en pålitelig måte kan gi terskelverdihastighetene som er nevnt over. Avhengig av type teknologi, kan aktuell dokumentasjon være (ikke-uttømmende liste):

 • Frekvens, dekning og signalstyrke
 • Kundeutstyr
 • Kapasitet i spredenett og bakenforliggende nett
 • Utstyr i noder
 • Prosentandel kunder som kan tilbys nett med minimum terskelverdi på 100 eller 30 Mbit i et gitt område

Hvordan sende høringssvar

Høringssvar dersom det foreligger eksisterende tilbud eller planlagte utbyggingsplaner, leveres inn i en rapporteringsmal som ligger i lenken her:

Lenke til rapporteringsmal

Svarene må inkludere følgende informasjon:

 • Aktuell hastighetsklasse (Minimum 30 Mbit/Minimum 100 Mbit)
 • Type teknologi (Eksempelvis FTTH, FWA osv)
 • Status (er det fremtidig planlagt tilbud eller eksisterende tilbud på adressen)
 • Nødvendig adresseinformasjon på minimum en av tre følgende former:
  • Adresseid (foretrukket)
  • Adresseinformasjon (veinavn/nr, postnr og sted)
  • Kommunenr/gårds/bruksnr og eventuelt festenr.

Høringssvar sendes til firmapost@nkom.no senest 13. desember 2023 kl 12.00 hvor emnefelt merkes «Høringssvar BBSO 2024».

Ved behov for kryptering av innsendt høringssvar, ber vi om at det tas kontakt på bb@nkom.no for avklaring av innsending. Dette gjelder også ved andre tekniske henvendelser om høringen.

Dersom en ikke har eksisterende tilbud eller planlagte utbyggingsplaner ihht punktene 1 – 5 i forrige avsnitt, er det ikke nødvendig å sende inn høringssvar.

Hva skjer ved manglende svar

Dersom en har eksisterende eller planlagt tilbud ihht punktene 1 – 5 i avsnittet «Høringssvar – tilbakemelding på grunnlagsdata» og ikke gir tilbakemelding om dette, vil ikke tilbudet bli hensyntatt når kommuner/fylkeskommuner i neste omgang skal velge ut områder som skal få nytt bredbåndsnett utbygget med statsstøtte.

Nkom gjør oppmerksom på at høringssvar eller tilsvarende som kommer oss i hende etter høringsfristens utløp 13. desember 2023 kl 12.00, ikke nødvendigvis vil bli hensyntatt ved utvelgelse av områder som skal få nytt bredbåndsnett i støtteordningen.

Oppdatert GBER 2023

I ny versjon av GBER er lov å gi støtte til fast bredbånd til husstander og virksomheter i områder hvor det ikke finnes bredbåndsnett med (eller troverdige planer om) minst 100 Mbit/s nedlastingshastighet. Bredbåndsnettet som leveres må tilby minst en tredobling av gjeldende nedlastingshastighet. I motsetning for ordningen for 2023, er det ingen krav til ny opplastingshastighet.

Kartleggingen av husstander og virksomheter som er støtteberettiget baserer seg på dekningsundersøkelsen og dekningskartene som ble lansert 2. november i år.

Oppdatert GBER er tilgjengelig her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20230701