Pengeauksjon sommeren 2020

Tildelingen av frekvensressursene skal skje ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomføres sommeren 2020. Tillatelsen vil gjelde til og med 31. desember 2031.

Lokal DAB region 2, NOR00102 Oslo, Asker og Bærum, omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz.

Utkast auksjonsregler

Auksjonsreglene som Nkom og Medietilsynet har utarbeidet og som nå er på høring omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen. Nkom og Medietilsynet legger også frem vedlegg til auksjonsreglene til høring. Vedleggene består av:

  • Registreringsskjema
  • Bankgarantiskjema
  • Teknisk vedlegg
  • Utkast til spektrumstillatelse
  • Utkast til anleggskonsesjon
  • Budskjema
  • Auksjonsregler Lokal DAB region 2

Høringsfrist 8. mai 2020

Innspill til høringen kan sendes til firmapost@nkom.no med kopi til oyk@nkom.no og miv@nkom.no innen høringsfristen fredag 8. mai 2020. Emnefeltet må merkes med «Lokal DAB Region 2».

Endelige auksjonsregler med vedlegg vil bli fastsatt etter høringen.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Høringsinstansene må utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes. Nkom og Medietilsynet vil publisere våre vurderinger av høringen sammen med endelige auksjonsregler.