Der hvor disse kommunikasjonstjenestene produseres internasjonalt, vil slik bruk i praksis bety at norske nummer brukes permanent i utlandet. Slik bruk er det som hovedregel ikke anledning til uten at Nkom har gitt tillatelse, jf. nummerforskriften § 16. Nkom mener imidlertid at dette er tjenester med nytte for norske forbrukere, og at dette derfor bør reguleres nærmere og inntas som et unntak i nummerforskriften § 16.

Der hvor slike tjenester tilbys i dag, brukes det nummer fra eksisterende fastnett-serier. Ved å samle bruk av slike tjenester i en egen nummerserie i den norske nummerplanen, mener Nkom nummerforvaltningen vil være mer hensiktsmessig og ressurseffektiv. 

Denne endringen av nummerplanen endrer ikke dagens restriktive forvaltningspraksis vedrørende permanent bruk av norske nummer i utlandet for annen type bruk. 

Det vil heller ikke med dette åpnes for at norske telefonnummer brukes til utgående telefoni utenfor Norge.

Endring i nummerplanen ved å sette av nummerserie til film- og TV-produksjon

Nkom har mottatt flere henvendelser som viser et behov for å sette av norske telefonnummer til bruk for film- og TV-produksjon. 

Endring i nummerplanen for UPT/Personlig nummer

International Telecommunication Union (ITU) oppdaterte sine anbefalinger den 1. september 2022 og slettet sine anbefalinger og tekst med referanse til Universal Personal Telecommunications (UPT)-tjenester.  Nkom foreslår å fase ut 880-nummerserien grunnet manglende bruk/behov, bruk som ikke er i tråd med formålet og ITUs sletting av UPT-relaterte anbefalinger.

Radioamatørstasjoner

Nkom foreslår til sist at det tas inn en bestemmelse i forskriften som gjelder nummerplan for identifikasjon ved bruk av radioamatørstasjoner og en definisjon på begrepet «radioamatørstasjon» som radioutstyr til bruk for radioamatørvirksomhet.

Høringssvar

Vi ber om at høringssvar sendes til Nkom på firmapost@nkom.no innen 6. januar 2023 og merkes Sak 2209252 – svar på høring om endring i nummerforskriften og nummerplan. 

Merk at høringsfristen er noe forlenget. Dersom høringsinstanser allikevel har behov for en kort utsettelse på svarfrist bes dette kommunisert innen samme dato.»