Bakgrunn

Norge ønsker tidlig innføring av 5G, og tilgang til spektrum for aktørene er en viktig del av denne prosessen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nylig gjennomført en auksjon av 700 MHz-båndet som er utpekt som et av pionerbåndene1 for 5G. I løpet av de nærmeste årene skal Nkom tildele ytterligere frekvensressurser, og neste tildeling skal etter planen skje i 2021. Dette er frekvensressurser som vil være avgjørende for innføring av 5G i Norge.

Nkom har allerede gjort innledende vurderinger og enkelte problemstillinger peker seg ut som sentrale, som blant annet hvilke frekvensbånd som skal tildeles og hvordan tildelingen skal innrettes. Nkom vil gjerne få innspill på våre vurderinger tidlig og gjennomfører derfor denne høringen. Vi vil gjerne få større innsikt i hvilke spektrumsbehov aktørene har nå og i fremtiden. Nkom ber også om generelle innspill til forhold i tildelingsprosessen Nkom bør ta hensyn til.

Høringsbrev med Nkoms innledende vurderinger for frekvenser til mobilkommunikasjon og 5G

Om høringen

Innspill til høringen sendes på e-post til firmapost@nkom.no med kopi til avi@nkom.no innen tirsdag 27. august 2019. Vennligst merk oversendelsen med «Høring om frekvensressurser til mobilkommunikasjon og 5G».

Innspill vil bli offentliggjort på Nkoms nettsider. Høringsinstansene må derfor utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

Nkom ønsker også å tilby interesserte aktører muligheten til å presentere sine synspunkter rundt temaene som er presentert i denne høringen, og eventuelle andre temaer som kan relateres til kommende tildelinger av spektrum til mobilkommunikasjon og 5G, i møte med Nkom. Møter vil bli avholdt i perioden september/oktober 2019. Interesserte parter kan ta kontakt med Anja Vimme Skadal (avi@nkom.no / 47477777).

1) Frekvensbåndene 700 MHz, 3400-3800 MHz og 26 GHz er identifisert av EU som de viktigste båndene for tidlig introduksjon av 5G, såkalte pionerbånd.

Høringssvar