Frekvensområdet 410,8–412,6 MHz / 420,8–422,6 MHz er ledig og utgjør 2x1,8 MHz sammenhengende båndbredde. I henhold til CEPT ECC beslutning (19)02 skal frekvensressurser, blant annet i 410-430 MHz, tilgjengeliggjøres til bakkebaserte mobile tjenester, slik som NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) og LPWAN (Low Power Wide-Area Network, eksempelvis SigFox og LoRa), dersom det er etterspørsel etter det. Nkom ønsker nå å undersøke interessen for de ledige frekvensressursene.

Andre deler av frekvensområdet 410-430 MHz benyttes i dag til blant annet PMR. Disse benytter hovedsakelig smalbåndskanaler i størrelsesorden 25 kHz. Stadig økende bruk av digitale løsninger har redusert båndbreddebehovet, ettersom dette er løsninger som kan benytte mindre kanaler som 12,5 kHz og 6,25 kHz. I de siste par årene har det pågått et arbeid internasjonalt for å harmonisere og identifisere frekvensressurser for mobilkommunikasjon i 400 MHz-båndet. I tillegg til LTE-bånd 31 (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz) som i dag er i bruk i Norge, er nylig også følgende frekvensbånd blitt standardisert til LTE:

  • Bånd 87 (410-415/420-425 MHz)
  • Bånd 88 (412-417/422-427 MHz)

Med bakgrunn i dette ønsker Nkom tilbakemelding på interessen og mulig bruk for de ledige frekvensressursene.

Tilbakemelding på fordeling og bruk av det ledige frekvensområdet

Et alternativ vil være å sette av den største delen av de ledige frekvensressursene til mobilkommunikasjon. Den ledige båndbredden utgjør 2x1,8 MHz som kan sikre en kanalbåndbredde på 2x1,4 MHz til mobilkommunikasjon (for eksempel LTE-M). Resterende ressurser kan fortsatt benyttes til PMR.

Nkom ønsker innspill på hvorvidt det er behov for å avsette deler av de ledige ressursene til mobilkommunikasjon, inkludert tilbakemelding på følgende punkter:

  1. Hva vil en slik avsetting til mobilkommunikasjon muliggjøre av tjenester? Kan en mindre båndbredde for mobilkommunikasjon, for eksempel NB-IoT og 200 kHz kanalbåndbredder, være hensiktsmessig?
  2. Vil det være hensiktsmessig å dele opp frekvensbåndet og regionalisere ressursene? Hvilken utbredelse (lokal, regional eller riksdekkende) vil være aktuell å oppnå?
  3. Status på tilgjengelighet av utstyr (økosystem) og ved eventuell manglende tilgjengelighet, når vil utstyr være kommersielt interessant og modent?
  4. Ved manglende interesse og økosystem på nåværende tidspunkt, når bør eventuelt ny interessehøring skje?

Om det finnes andre måter de ledige frekvensressursene bedre kan utnyttes, er dette også noe Nkom ønsker innspill på.

Om høringen

Nkom vil, etter høringen, avgjøre hva de ledige ressursene settes av til. Høringsinnspillene vil være et essensielt bidrag til dette arbeidet.

Spørsmål om høringen kan rettes til sjefingeniør Trond Jensen på epost tje@nkom.no og telefon +47 22 82 46 20, senioringeniør Lars Rypestøl på e-post lry@nkom.no og telefon + 47 22 82 46 29 eller seksjonssjef Bent André Støyva på e-post bst@nkom.no telefon + 47 22 82 48 33.

Frist for å gi innspill er fredag 29. mai 2020 og vi ber om at innspill sendes til Nkom på e-post til firmapost@nkom.no.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at høringsinstansen begrunner hvorfor opplysningene ønskes unntatt og at de opplysninger som ønskes unntatt tydelig markeres i dokumentene.

Innspill