Frekvensene 87,5-108 MHz hører til VHF band II, det såkalte FM-båndet, og er internasjonalt avsatt for analog lydkringkasting. 

I Norge er de nasjonale FM-sendingene slukket og med dette er en del av frekvensressursene frigjort. Båndet brukes fortsatt til lokale FM-sendinger. Ressurser for lokal FM radiokringkasting består typisk av en eller flere lav-effekt sendere som tilbyr medieinnhold i et begrenset geografisk område som omfatter en eller flere kommuner. Frekvensressurser til lokale sendinger er dermed satt av og ikke del av denne høringen. Nkom ønsker imidlertid å se på muligheter for at andre tjenester deler bruken av ledige frekvensressurser i 87,5-108 MHz.

Nkom har fått forespørsel om ledige frekvensressurser til overvåking av vannlekkasje på kommunal rørinfrastruktur, og Norsk Vann har gitt en interesseerklæring om å få reservere ressurser til dette. Vi har utstedt en frekvenstillatelse til Oslo kommune og prosjektet viser seg å ha potensial for å gi stor samfunnsnytte. Denne måten å detektere vannlekkasjer på kan være interessant for flere kommuner. 

Ledige FM-ressurser muliggjør kombinasjon av både sending med høy effekt og lavere effekt, noe som kan gi ett eller flere nett med nasjonal eller lokal dekning. 

En ny tjeneste eller et nytt system bør ha minimal innvirkning på dagens tjenester og sikre sameksistens med de etablerte tjenestene både i båndet og nabobånd. Både operative lokale FM-nett og slukkede nasjonale FM-nett ble planlagt slik at de ikke skaper forstyrrelser mot hverandre og mot naboland. VHF band II er også mye brukt for analog FM-kringkasting i våre naboland. En eventuell planlegging av et nytt nett vil være avhengig av teknologi som anvendes og kapasitet som kan tilbys gjennom en eller flere FM-kanaler. 

Plan for å ta i bruk båndet er definert gjennom ITU GE84-avtalen som Norge har sluttet seg til. I henhold til GE84-avtalen kan også systemer med andre egenskaper enn FM-kringkasting brukes, forutsatt at slik bruk hverken forårsaker mer interferens eller krever strengere beskyttelse enn systemet angitt i planen. Dette betyr at ethvert alternativt system ikke bør overskride interferenskriteriene og beskyttelsesforholdene i anbefaling ITU-R BS.412-9 som er fastsatt i GE84-avtalen.

For FM-kringkasting er kanalseparasjonen på 100 kHz og kanalbåndbredden 200 kHz. Frekvensbruken oppfyller krav som gitt i ETSI EN 302 018. For annen teknologi vil det stilles tilsvarende krav til uønsket utstråling som gitt i standarden. 

Teknologier som bruker frekvensspekteret effektivt, kan oppnå betydelig bit-hastighet pr. kanal. For systemer med større båndbreddebehov, kan det åpnes for bruk av flere sammenhengende FM-kanaler.

Nkom ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål fra aktører som er interessert i bruk av båndet:

  1. Hvilke tjenester kan ha behov for frekvenser i 87,5-108 MHz-båndet? 
  2. Hva er det som gjør at båndet er særlig egnet til den aktuelle tjenesten?
  3. Hvilken kapasitet (båndbredde) kreves for tjenesten?
  4. Er det noen kjente krav knyttet til sameksistens av denne og tjenester i nabobånd, krav til maksimum tillatt interferens, beskyttelsesbånd eller lignende?
  5. Hvordan er tilgjengelighet av utstyr på markedet? 
  6. Er dere kjent med lignende anvendelser i andre land?
  7. Er det behov for et nasjonalt nett, eller en eller flere isolerte sendere?
  8. Er dere kjent med internasjonale standarder for aktuell teknologi?

Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de ovennevnte ønskes også velkommen.

Nkom vil, etter endt høringsrunde, vurdere framtidig bruk av frekvensene i båndet. Høringsinnspillene vil være et viktig bidrag til dette arbeidet.

Spørsmål om høringen kan rettes til senioringeniør Gordana Lunestad på e-post gol@nkom.no og telefon + 47 22 82 46 82.

Frist for å gi innspill er 20. mars 2024. Vi ber om at innspill sendes til Nkom på e-post til firmapost@nkom.no, med kopi til gol@nkom.no.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering bør være unntatt offentlighet, ber Nkom om en kort begrunnelse og at de opplysninger som ønskes unntatt tydelig markeres i dokumentene.