Regjeringen bestemte i november 2015 at 700 MHz-båndet skal benyttes til mobilkommunikasjon, og i juli 2018 ble det avgjort at datoen for endringen blir 1. november 2019. Det betyr at det blir færre frekvensressurser tilgjengelig for trådløse mikrofoner.

Frekvensområdet 510-790 MHz benyttes i dag til digital TV-kringkasting (bakkenettet for TV). Bakkenettets oppbygging gjør det mulig å beregne områder hvor deler av frekvensene for TV ikke benyttes og dermed kan brukes til andre tjenester med lav sendereffekt, som for eksempel trådløse mikrofoner. Frekvenser som i dag kan brukes til trådløse mikrofoner i frekvensområdet 510-790 MHz er vist på Finnsenderen.no, og er sammen med øvrige frekvensområder til trådløse mikrofoner regulert gjennom fribruksforskriften §14. Etter 1. november 2019 vil det kun være frekvenser i frekvensbåndet 510-694 MHz som vises på Finnsenderen.no.

Nkom forventer en økning i bruken av trådløse mikrofoner som tidligere utredet i vår rapport fra 2015 om konsekvenser dersom 700 MHz-båndet tildeles mobilkommunikasjon. Det ble også konstatert at bransjen i stor grad var avhengig av analoge mikrofoner og at spektrumseffektiviteten kan økes om man går over til digitale mikrofoner.

I Europa arbeides det også med å finne nye løsninger og nye frekvensområder for trådløse mikrofoner. I ERC/REC 25-10 fra CEPT anbefales det at man benytter nye frekvensbånd som 1350-1400 MHz og 1518-1525 MHz.

For å ivareta behovet for forutsigbarhet og langsiktighet ønsker Nkom tilbakemelding på følgende punkter:

 1. Hvilke frekvensbånd bruker dere til trådløse mikrofoner og opplever dere utfordringer knyttet til denne bruken?
 2. Digitale løsninger:
  • Har dere tatt i bruk digitale mikrofoner?
  • Dersom dere ikke har tatt i bruk digitale mikrofoner, hva er grunnen til det?
 3. I tjenesten Finnsenderen.no er det mulig å finne frekvenser i 510-790 MHz-båndet for trådløse mikrofoner:
  • I hvilken grad benyttes Finnsenderen.no til å finne frekvenser til trådløse mikrofoner?
  • Hva er deres erfaringer med bruk av tjenesten?
  • Innebærer løsningen etter deres oppfatning noen begrensninger for bruken? Er det behov for å vurdere ytterligere kanaler til spesifikk bruk som for eksempel innendørs?
 4. Finnes det tilfeller, spesielle lokasjoner eller arrangementer, hvor det ikke er tilgang på nok frekvensressurser?
 5. Hvordan kan myndighetene legge bedre til rette for trådløse mikrofoner?

Nkom vil, etter høringen, utarbeide og presentere et langsiktig forslag for frekvensløsninger til trådløse mikrofoner. Høringsinnspillene vil være et viktig bidrag til dette arbeidet.

Spørsmål om høringen kan rettes til senioringeniør Lars Rypestøl på e-post lry@nkom.no og telefon + 47 22 82 46 29 eller seksjonssjef Bent André Støyva på e-post bst@nkom.no telefon + 47 22 82 48 33.

Frist for å gi innspill er fredag 3. mai 2019 og vi ber om at innspill sendes til Nkom på e-post til firmapost@nkom.no, med kopi til lry@nkom.no.

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene så snart som mulig etter høringsfristens utløp. Vi ber høringsinstansene om å utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber Nkom om at høringsinstansen begrunner hvorfor opplysningene ønskes unntatt og at de opplysninger som ønskes unntatt tydelig markeres i dokumentene.