Hva slags plattformer reguleres av DMA? 

Utpekingsprosessen skjer etter en nærmere skissert vurdering av kvalitative og kvantitative kriterier, blant annet omsetning og antall aktive brukere i det europeiske markedet. Portvokterne på internett blir underlagt en rekke regulatoriske krav ex ante (forhåndskrav), blant annet tilgang til og bruk av data, ikke-diskriminerende adferd, og interoperabilitet. 

Lovgivningsprosessen innen EU 

DMA trådte i kraft i EU den 1. november 2022 og de første portvokterne ble utpekt av Europakommisjonen den 4. juli 2023. Fra og med 7. mars 2024 gjelder forpliktelsene fullt ut for de utpekte portvokterne. DMA vil i likhet med DSA være EØS-relevant og dermed bli del av norsk rett. Tilsynsmyndighet for DMA vil være Europakommisjonen, men kommisjonen vil samarbeide tett med en egen høynivågruppe for DMA («high-level group for the DMA») som består av representanter fra sektorielle fagmyndigheter, rådgivningskomitéen for digitale markeder (Digital Markets Advisory Committee, DMAC), og nasjonale myndigheter. 

Nasjonalt tilsyn med DMA 

Som kompetent myndighet i forhåndsregulerte markeder i ekomsektoren har Nkom en naturlig rolle i håndhevingen av DMA. Primært vil denne rollen bestå i aktiv deltakelse i BEREC, som også er representert i høynivågruppen nevnt over. DMAs preg av forhåndsregulering gjør at regelverket har nær sammenheng med beslektet regelverk hvor Nkom allerede er nasjonal tilsynsmyndighet. DMA har også en sammenheng med interoperabilitetsforpliktelsene i Data Act.