Direktør

John-Eivind Velure er fungerende direktør for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Telefon: 22 82 48 27 
Mobil: 95 74 84 47 
E-post: john.velure@nkom.no

Bilder av John-Eivind Velure

Strategisk rådgiver Espen Slette
Bilder av Espen Slette

Kommunikasjon og samfunnsansvar

Rita Lund Thune er direktør for Kommunikasjon og samfunnsansvar.
Telefon: 22 82 46 41
Mobil: 92 20 64 66 
E-post: rlt@nkom.no

Bilder av Rita Lund Thune

Strategisk analyse

Stine Meltevik er direktør for Strategisk analyse.
Telefon: 22 82 46 93 
Mobil: 45 23 00 24   
E-post: stm@nkom.no

Spektrumsavdelinga

Morten Frestad er fungerende avdelingsdirektør for Spektrumsavdelinga
Telefon: 22 82 46 91 
Mobil: 91 19 33 27
E-post: mfr@nkom.no

Bilder av Morten Frestad

Spektrumsavdelinga forvaltar frekvensressursane i Noreg. Det inneber planlegging, tildeling og oppfølging av bruken av statens frekvensar. Avdelinga har også ansvar for å følgje opp internasjonale forpliktingar på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.

Seniorrådgiver Tor Bringsverd
Bilder av Tor Bringsverd

Tildeling

Fungerende seksjonssjef Bård Reian

 • behandlar søknader om frekvensløyve
 • gjennomfører frekvenstildelingar og frekvensauksjonar
 • skriv ut frekvensløyve
 • gjennomfører dekningsberekningar
 • koordinerer frekvensbruk mot naboland
 • deltar i internasjonalt harmoniseringsarbeid

Plan og utvikling

Seksjonssjef Frode Målen
Bilder av Frode Målen

 • ansvar for planlegging av nasjonal frekvensbruk og frekvenstildelingar
 • koordinerer det internasjonale harmoniseringsarbeidet i avdelinga
 • gjennomfører nasjonal koordinering og innmelding av satellittsystem og satellittjordstasjonar
 • gir juridisk støtte til heile Nkom knytt til frekvensbruk

Frekvens- og utstyrskontroll

Seksjonssjef Johan Olav Brakestad

 • gjennomfører tilsyn og kontrollerer at frekvensbruk er i samsvar med regelverk og vilkår i løyve
 • utfører dekningsmålingar og kontrollerer at dekningskrav er oppnådd
 • utfører målinger på interferens og stråling
 • saksbehandlar saker relaterte til ulovleg frekvensbruk og skadeleg interferens 
 • rettleiing og informasjon til brukarar

Marked og tenester

Kamilla Sharma er avdelingsdirektør for Marked og tjenester
Telefon: 22 82 47 85
Mobil: 40 40 00 99 
E-post: ksh@nkom.no

Marked og tjenester følgjer opp regelverka som legg til rette for berekraftig konkurranse innanfor elektroniske kommunikasjons- og posttenester i Noreg. Nkom fører tilsyn med leveringsplikta til Posten Noreg og Telenor, behandlar klagar og meklar mellom tilbydarane. Avdelinga har også ansvar for forvaltning av nasjonale nummerressursar, for ekomtenester og -nett, og deltar i internasjonale fora for harmonisering av lovverk knytt til EFTA/EU.

Telefoni og nummer

Seksjonssjef Inger Vollstad
Bilder av Inger Vollstad

 • regulerer grossistmarknadene innanfor fast- og mobiltelefoni for å leggje til rette for konkurranse
 • rettleiing og informasjon til tilbydarar i marknadene
 • følgjer opp avtalen om leveringspliktige ekomtenester mellom Staten og Telenor
 • følgjer opp Brukarklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
 • godkjenner prissamanlikningstenester
 • handterer forbrukarspørsmål og koordinerer kontakten mot forbrukarmyndigheiter
 • forvaltar nasjonale nummerressursar innanfor ekomtenester og -nett

Breiband, post og statistikk

Seksjonssjef Øyvind Halvorsen

 • regulerer grossistmarknadene for breiband for å leggje til rette for konkurranse
 • rettleiing og informasjon til tilbydarar i marknadene
 • regulerer postmarknaden
 • følgjer opp postregelverket, med særskilte krav til Posten Noreg om leveringspliktige posttenester
 • handterer forbrukarspørsmål
 • hentar inn og publiserer statistikk om ekommarknadene på ekomstatistikken.nkom.no

Sikkerheitsavdelinga

Svein Sundfør Scheie er fungerende avdelingsdirektør for Sikkerheitsavdelinga
Telefon: 22 82 47 43 
Mobil: 95 21 11 89
E-post: sss@nkom.no

Bilder av Svein Sundfør Scheie

Sikkerheitsavdelinga utarbeider og følgjer opp krav til sikre og robuste elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester. Dette inkluderer mellom anna tekniske analysar, risikoanalysar, regelverksutvikling, tilsyn, krise- og beredskapsøvingar og forvaltning av økonomiske tilskot til sikkerheits- og beredskapsformål. Sektorens responsmiljø for digitale hendingar, Nkom EkomCERT, ligg også i avdelinga. 

Fagdirektør Bjørn Erik Eskedal har eit særskilt ansvar for å følgje med på den teknologiske utviklinga, og vurdere korleis bruk av nye tenester, nett-teknologiar og forsterkningstiltak på nasjonal infrastruktur, påverkar ekomsektoren.
Bilder av Bjørn Erik Eskedal

Analyse og regulering

Seksjonssjef Rune Kanck
Bilder av Rune Kanck

 • gjennomfører tekniske analysar og risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS)
 • forvaltar økonomiske tilskot til sikkerheits- og beredskapsformål
 • utviklar regelverk og krav til sikkerheit i takt med utviklinga innanfor elektronisk kommunikasjon
 • følgjer opp person- og kommunikasjonsvernet og behandlar søknader frå politiet om tilgang til elektroniske spor i straffesaker

Tilsyn og beredskap

Fungerende seksjonssjef Sander Norrøne Ask

 • fører tilsyn med tilbydarar av ekomnett og-tenester, tilbydarar av tillitstenester og Norid
 • utviklar, gjennomfører og evaluerer øvingar internt i Nkom og mot bransjen
 • ansvar for nasjonal 24/7 vaktordning for handtering av hendingar i sektoren, inkludert rutinar/støtteverktøy
 • oppfølging av sikkerheitslova, skjermingsverdige objekt, gradert kommunikasjon og Totalforsvaret.

Nkom EkomCERT - Computer Emergency Response Team

Fungerende seksjonssjef Line Ugland Nyseth
Bilder av seniorrådgiver Line Ugland Nyseth

 • 24/7 operativt team med sikkerheitsekspertar innan det digitale domenet som handterer hendingar
 • førebyggjer og handterer brot på integritet, konfidensialitet og tilgjenge i sektoren
 • overvaker opne og graderte kjelder, for å identifisere trusselaktørar og sårbarheiter i nettverk
 • koordinerer informasjonsflyten mellom myndigheiter, sikkerheitsaktørar og ekomtilbydarar ved hendingar

Virksomhetsstyring og -utvikling

Marianne Øhrn er avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring og -utvikling
Telefon: 22 82 47 70 Mobil: 91 61 51 87 E-post: mjo@nkom.no

Bilder av Marianne Øhrn

Virksomhetsstyring og -utvikling varetar stabsfunksjonar for direktøren ved Nkom, bidreg til organisasjons-, strategi- og systemutvikling, og er sentral i arbeidet med verksemds- og økonomistyring i Nkom. Avdelinga har ei viktig rolle i styringsdialogen med overordna departement.

Avdelinga består av fire seksjonar med ansvar for leveransar innanfor økonomi og styring, IT, arkiv og fellestenester og HR. Avdelinga ivaretar også lover og reglar som gjeld for statlege verksemder og tilsette i Nkom.

HR

Fungerende seksjonssjef Beate Andreassen

 • HR
 • løns- og personalpolitikk
 • rekruttering

Økonomi og styring

Seksjonssjef Kjetil Dale Stormyr

 • økonomistyring i Nkom
 • verksemdsstyring, risikovurdering og målstyring
 • budsjett og rekneskap
 • løn, fakturabehandling
 • offentlege anskaffingar og internkontroll
 • tilskotsforvaltning
 • styringsdialog med overordna departement
 • drift av bygg

IT

Seksjonssjef Svein Tarald Omestad

 • IT-drift
 • systemforvaltning og utvikling
 • beredskap
 • oppfølging av eksterne IT-leveransar
 • IT-sikkerheit
 • statlege føringar, retningslinjer og utgreiingar innanfor IT

Arkiv, resepsjon og kantine

Seksjonssjef Beate Andreassen

 • arkiv og journalføring
 • kantine og kjøkkendrift
 • sentralbord og resepsjon

 

Kontaktinformasjon til alle ansatte

Her finn du kontaktinformasjon til alle ansatte i Nkom.