Lover

Forskrifter

Her finner du lenke til aktuelle forskrifter innen ekom- og posttjenester. Dersom det er uoverensstemmelser mellom den vedtatte forskrift og elektronisk versjon, er det til enhver tid den vedtatte forskrift som gjelder. Nkom tar derfor ikke ansvar for eventuelle feil og mangler ved forskriftene i denne oversikten.

Forkortelser

Forkortelser  
Kgl.res Kongelig resolusjon
Kronprinsreg.res Kronprinsregentens resolusjon
SMK Statsministerens kontor
KMD Kommunal- og moderniseringsdepartementet
SD Samferdselsdepartementet
NHD Nærings- og handelsdepartementet
AAD Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(tidligere Post- og teletilsynet (PT))

Oversikten er presentert med følgende tabelloppsett:

TITTEL PÅ FORSKRIFT FASTSATT AV NR DATO

Posttjenester

Forskrift om post (postforskriften) SD 1063 18.09.2015

Ekomtjenester

Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) SD 0401 16.02.2004
Forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) Nkom 0426 16.02.2004

Ekomnett

Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften)

Nkom 1206 07.12.2011
Forskrift om elsikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnett Nkom 1094 27.09.2005
Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) SD 0401 16.02.2004
Forskrift om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett (klassifiseringsforskrifta) Nkom 0866 10.09.2012
Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon Nkom 378 15.04.2016
Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i Antarktis Kgl.res fremmet av SD 0492 21.04.2017
Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på Svalbard Kgl.res fremmet av SD 0493 21.04.2017

Frekvenstillatelser

Forskrift om koordinering og bruk av satellittinnmelding (satellittinnmeldingsforskrifta) Nkom 1989 12.12.2017
Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i Antarktis Klg.res fremmet av SD 0492 21.04.2017
Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på Svalbard Kgl.res fremmet av SD 0493

21.04.2017

Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) Nkom 0077 19.01.2012
Forskrift om radioamatørlisens Nkom 1340 05.11.2009
Forskrift om konsesjon til å opprette og drive radioanlegg om bord i norske skip KMD 0951 27.09.1989

Radio- og ekomutstyr

Forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr Nkom 0276 15.03.2002
Forskrift om EØS-krav til radioutstyr Nkom 377 15.04.2016
Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon Nkom 378 15.04.2016
Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon Nkom 379 15.04.2016
Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr Nkom 1161 29.09.2016

Internett

Forskrift om domenenavn under norsk landkodetoppdomene (domeneforskriften) Kronprinsreg.res fremmet av SD 0990 01.08.2003

Elektronisk identifikasjon og tillitstjenester

Forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften) KMD 1578 21.11.2019
Forskrift om tillitstjenester for elektroniske transaksjoner KMD 1577 21.11.2019
Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) Kgl.res fremmet av AAD 0988 25.06.2004

Klassifisering

Forskrift om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett (klassifiseringsforskrifta) Nkom 0866 10.09.2012

Prioritet i mobilnett

Forskrift om prioritet i mobilnett Nkom 1241 21.10.2013

Gebyr

Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet KMD 0386 20.03.2017

Virkeområde

Forskrift om stedlig virkeområde for lov om elektronisk kommunikasjon vedrørende Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis Kronprinsreg.res fremmet av SD 0882 04.07.2003

Delegering av myndighet

Delegering av myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet etter lov om elektroniske tillitstjenester KMD 243 27.01.2021
Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet (Nkom) i ekspropriasjonssaker etter lov om elektronisk kommunikasjon § 12-3 SD 392 31.03.2009
Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet (Nkom) etter lov om verdipapirhandel § 12-2a annet ledd nr. 3 SD 0955 01.09.2005
Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet (Nkom) etter ekomloven § 1-4 SD 0427 16.02.2004

Funksjonsfordeling innen myndigheten etter ekomloven av 4. juli 2003 nr. 83

Kgl.res fremmet av KMD 0788 21.06.2019
Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter ekomloven § 1-2, § 1-3, § 1-4 og § 12-3 Kronprinsreg.res fremmet av SD 0880 04.07.2003
Delegering av myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd SD 1224 26.10.2015