Her får du en beskrivelse av hvordan Nkom behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har som registrert og hvordan du kan håndheve disse rettighetene. 

Behandlingsansvarlig

Nkoms direktør er behandlingsansvarlig for Nkoms behandling av personopplysninger, og skal påse at personopplysninger behandles i tråd med personvernregelverket. 

Adresse: Postboks 93, 4791 Lillesand
E-post: firmapost@nkom.no
Telefon: +47 22 82 46 00
Org.nummer: 974 446 871

Personvernombud

Navn: Mari Gylterud Bakke
E-post: mgb@nkom.no
Telefon: +47 99 59 19 32

Hvordan Nkom behandler personopplysninger

Nyhetsbrev

Nkom sender ut nyhetsbrev via e-post til de som har registrert interesse fem til ti ganger i måneden. Til dette formålet behandler Nkom opplysninger om ditt navn og din e-postadresse. Disse opplysningene registrerer du selv på Nkoms nettsider, når du melder deg som mottaker av Nkoms nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse opplysningene er ditt samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du kan trekke samtykket ditt ved å sende en e-post til firmapost@nkom.no

Navnet og e-postadressen lagres i en egen database, og slettes når du sier opp abonnementet her eller om Nkom ved utsendelse får automatisk svar om at e-postadressen er inaktiv.

Administrasjon av kurs og konferanser

Nkom bruker en løsning fra Questback for å administrere påmelding til kurs og konferanser. I denne løsningen kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon, tittel, arbeidsgiver og eventuelt annen relevant informasjon du velger å dele med Nkom. Nkom bruker i tillegg disse opplysningene til å administrere gjennomføringen av kurset.  

Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse opplysningene er ditt samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du samtykker til at Nkom behandler de aktuelle personopplysningene når du frivillig registrerer disse i påmeldingsskjemaet. 

Opplysningene slettes fra Questback sine systemer innen en måned etter at kurset er gjennomført.

Adgangskontroll for besøkende

Besøkende i Nkoms lokaler i Lillesand registrerer seg selv i Nkoms besøkssystem med navn, telefonnummer, virksomhet og hvem de besøker.

Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse personopplysningene er Nkoms berettigede interesse i å ha kontroll over hvem som ferdes i bygget og for å kunne komme i kontakt med vedkommende i eventuelle krisesituasjoner, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. 

Den besøkende har rett til å protestere mot at Nkom behandler personopplysninger til dette formålet. Nkom kan likevel behandle personopplysningene dersom Nkoms interesse av å ivareta sikkerheten til de besøkende ved eventuelle krisesituasjoner veier opp for hensynet til den besøkendes rettigheter og friheter.

Nkom sletter opplysningene du har registrert i besøksregistreringen innen tre måneder etter besøket.

Kameraovervåkning

Nkom har et system for utendørs kameraovervåking av Nkoms lokaler i Lillesand. Kameraene dekker områder utenfor bygget, og fanger opp bevegelsene til de som ferdes i de aktuelle områdene.

Opptakene blir ikke fulgt med på i sanntid, men blir lagret, og brukt kun i krisesituasjoner og ved mistanke om kriminelle handlinger. I slike situasjoner vil opptakene kunne bli overlevert til nødetatene.

Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse opplysningene er Nkoms berettigede interesse i å kunne ivareta sikkerheten i og rundt bygget, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Du har rett til å protestere mot at Nkom behandler dine personopplysninger i kameraovervåkningssystemet. Nkom kan likevel behandle personopplysningene dersom Nkoms interesse av å gjennomføre kameraovervåkning veier opp for hensynet til dine rettigheter og friheter.

Kameraopptakene slettes etter syv dager.

Saksbehandling og arkiv

Nkom bruker Public360 arkiv- og saksbehandlingssystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Systemet leveres av Tieto Norway AS, og følger den offentlige NOARK-standarden.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde særlige kategorier av personopplysninger.

Innsynsforespørsler via eInnsyn.no blir registrert i innsynsmodulen i arkiv- og saksbehandlersystemet. Det er etablert sikkerhetstiltak og rutiner for gradert informasjon og personsensitiv informasjon i arkivet.

Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Nkom i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ i tråd med lovhjemmel (ekomloven § 10-3). Grunnlaget for å behandle personopplysninger til saksbehandlingsformål, er at slik behandling er nødvendig for at Nkom skal kunne utøve sin offentlige virksomhet jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Grunnlaget for å behandle personopplysninger for arkivformål er Nkoms lovpålagte plikt til å føre arkiv etter arkivloven, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og artikkel 9 nr. 2 bokstav j.

Nkom er pålagt å offentliggjøre postjournal for allmennheten på eInnsyn.no. Journalen er en systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. Unntaket er opplysninger som ikke skal fremgå av offentlig journal og journaler som legges ut på nettet jf. offentlighetsforskriften § 7 jf. § 6 fjerde ledd. Det er også fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i eInnsyn.no når registreringen er eldre enn ett år. Behandlingsgrunnlaget for offentliggjøring av disse personopplysningene er at slik offentliggjøring er nødvendig for at Nkom skal kunne utøve sin offentlige virksomhet jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Personopplysninger som behandles for saksbehandlingsformål blir normalt arkivert i samsvar med lovpålagt arkivplikt.

E-post og telefon

Nkom benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle virksomhetens oppgaver. Nkoms medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Særlige kategorier av personopplysninger sendes ikke i en åpen e-post, men krypteres med passordbeskyttelse.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i e-post er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, som tillater Nkom å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelse av offentlig myndighet i henhold til ekom-regelverket, jf. forvaltningsloven § 17.

Nkom journalfører relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling i forbindelse med Nkoms saksbehandling. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen.

Alle telefonsamtaler til og fra Nkoms sentralbord logges i Nkoms database. Loggen inneholder telefonnumrene til de som samtaler, og start- og sluttidspunktet for samtalen. Samtaler direkte til og fra ansatte i Nkom logges lokalt i den enkeltes telefon.

Behandlingsgrunnlaget for å logge telefonsamtaler er Nkoms berettigede interesse i å administrere og drifte Nkoms telefonsystemer jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, samt opprette statistikk basert på telefonsamtaler slik at Nkom kan forbedre sine telefonsystemer. I henhold til personvernregleverket har du rett til å rett til å protestere mot denne behandlingen. Nkom kan likevel behandle personopplysningene dersom Nkoms interesse av å gjennomføre behandlingen veier opp for hensynet til dine rettigheter og friheter.

Oppføringer i telefonloggen slettes etter tre måneder. Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å slette meldinger og e-poster som ikke lenger er aktuelle. Når en medarbeider slutter, blir dennes e-postkonto slettet og eventuelle virksomhetsrelevante e-poster normalt lagret i andre systemer i virksomheten, f.eks. i Nkoms saksbehandlingssystem.

Behandling av søknader

Nkom driver myndighetsutøvelse innenfor ekomsektoren i Norge. Flere av ansvarsområdene krever registrering av personopplysninger.

For at Nkom skal kunne utøve sin offentlige virksomhet, er personopplysningene nødvendige, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Alle saksdokumenter arkiveres i Nkoms arkiver i tråd med arkivloven (se avsnitt «Saksbehandling og arkiv»), og har sådan behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Ved feil eller endringer av opplysninger, må Nkom kontaktes på firmapost@nkom.no.

Søknad om autorisasjon av virksomhet

Med hjemmel i forskrift 12. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) innvilger Nkom autorisasjon til virksomheter som ønsker å være ansvarlig for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett. Autorisasjonen er tilknyttet virksomheten. Liste over autoriserte virksomheter publiseres på Nkoms nettsider.

Den virksomheten som søker må oppgi firmadetaljer (navn på firma, adresse og organisasjonsnummer), og navn, fødselsdato og dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring til én kvalifisert person.

Søknad om prioritetsabonnement

Virksomheter og andre brukere med særlig samfunnsviktige oppgaver kan få et såkalt prioritetsabonnement. En abonnent som har prioritet, har større sikkerhet for å komme gjennom enn andre abonnenter ved høy belastning eller problemer i mobilnettene.

Nkom fastsatte 21. oktober 2013 «forskrift om prioritet i mobilnett». Den pålegger tilbydere som selger mobiltelefonabonnementer å tilby prioritetsabonnement. Søknad om innvilgelse av prioritet sendes til Nkom.

For at Nkom skal kunne kommunisere med virksomheten som søker, må navn, e-postadresse og telefonnummer på en kontaktperson oppgis i søknaden. Kontaktopplysningene ligger kun lagret i Nkoms database og deles ikke med andre. Kontaktpersonen trenger ikke være personen som skal ha prioritetsabonnement. Endring av hvem som er kontaktperson gjøres ved å benytte et e-skjema på nkom.no. Hvilke personer som har prioritetsabonnement har Nkom ingen oversikt over.

Søknad om nummerressurser

I følge forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 6 stiller Nkom krav til opplysninger fra søkere.

For at Nkom skal kunne kommunisere med virksomheten som søker, må navn, e-postadresse og telefonnummer på en kontaktperson oppgis i søknaden om nummerressurser.

Søknad om bruk av frekvenser

Radiolinje, satellittjordstasjon, kringkasting og PMR

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke tas i bruk uten at det foreligger tillatelse fra myndigheten. Kommunal- og distriktsdepartementet og Nkom forvalter det elektromagnetiske frekvensspekteret og tildeler frekvenstillatelser med hjemmel i ekomloven § 6-2.

En frekvenstillatelse gir bruksrett til en angitt del av det elektromagnetiske frekvensspekteret, og gis enten som en generell (fribruksforskriften) eller som en individuell tillatelse (spektrumstillatelse eller sendertillatelse).

Med generell frekvenstillatelse menes at frekvenser kan tas i bruk av alle som ønsker det, forutsatt at vilkårene for bruken er oppfylt. Bruk av disse frekvensene er regulert i forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften), og slik bruk fordrer ingen forutgående søknadsprosess.

For individuelle tillatelser må det søkes til Nkom om å ta i bruk tilgjengelige frekvenser. Dette gjelder for eksempel frekvenser til bruk innen radiolinje, punkt-multipunkt, satellittjordstasjon, kringkasting, mobilkommunikasjon, til testing og utprøving av ny teknologi og profesjonell/privat mobil radio (PMR). Slike tillatelser gis enten som spektrumstillatelser eller sendertillatelser.

Virksomheter som søker individuell tillatelse må i søknaden fylle inn organisasjonsnummer og øvrig firmainformasjon, samt navn, telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i virksomheten.

Privatpersoner må registrere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer.

frekvensportalen.no publiseres navn, e-postadresse og telefonnummer til kontaktperson for alle virksomheter som innehar en spektrumstillatelse. 

Ved eventuelle forstyrrelser kan brukere dermed komme raskt i kontakt med andre brukere. Frekvensportalen er et verktøy som skal hjelpe aktører og privatpersoner finne tiltenkt anvendelse av frekvensområder i nasjonal frekvensplan.

Ekomloven § 6-1 pålegger Nkom å fastsette slik nasjonal frekvensplan, og bestemmelsens andre ledd slår fast at nasjonal frekvensplan skal være offentlig. Opplysninger som publiseres i frekvensportalen offentliggjøres som del av nasjonal frekvensplan, og har sådan behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Personlig nødpeilesender

Med hjemmel i ekomloven § 6-2 utsteder Nkom tillatelse til bruk av personlig nødpeilesender (PLB – Personal Locator Beacon). Hver PLB er programmert med et unikt kallesignal som blir brukt av redningssentralene når de mottar alarm fra PLB.

Søker må oppgi fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt navn og telefonnummer til nødkontakter.

Tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy

I 2023 blir forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy (Aeroforskriften) opphevet. Tillatelsene vil nå bli tildelt med hjemmel i Ekomloven. Pliktene som tidligere fulgte av Aeroforskriften vil nå bli spesifisert i tillatelsen.

En tillatelse gis til en person eller et selskap som er ansvarlig for drift av luftfartøy.

Virksomheter som søker må i oppgi organisasjonsnummer og øvrig firmainformasjon. Privatpersoner må oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer.

Den som søker må oppgi navn og telefonnummer til en eller flere nødkontakter dersom luftfartøyet er utstyrt med nødpeilesender.

Alle registrerte personopplysninger, inkludert nødkontakter med telefonnummer, blir rutinemessig overført til Hovedredningssentralen (HRS).

Registrering som importør eller forhandler av utstyr

Med hjemmel i forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr (registreringsforskriften) registrerer Nkom virksomheter som produserer eller importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr. Registreringen er tilknyttet virksomheten. Liste over registrerte virksomheter publiseres på Nkoms nettsider.

Den virksomheten som søker må oppgi firmadetaljer (navn på firma, adresse og organisasjonsnummer) og navn til én kontaktperson.

Radioamatørlisens

Radioamatørlisenser utstedes med hjemmel i forskrift om radioamatørlisens § 5 av Nkom etter at det er avlagt en prøve som utformes og sensureres av Nkom. Formålet med forskrift om radioamatørlisensen er å regulere tildeling av radiofrekvenser og radioutstyr til bruk for radioamatørvirksomhet.

Den som søker må oppgi navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene trengs for at Nkom skal ha oversikt over hvem som har lisens, for å kunne fakturere og for å kommunisere med de som søker.

En vesentlig del av det å være radioamatør, er å få bekreftelse på kontakt fra de det kommuniseres med. Det er i de fleste radioamatørers interesse å ha enkel tilgang på kontaktinformasjon til andre radioamatører. Derfor blir en oversikt over alle kallesignal i Norge presentert i en liste på nkom.no. Den viser kallesignal, navn, adresse og poststed på den som er tildelt kallesignalet.

Behandlingsgrunnlaget for slik oppføring i listen er den registrertes samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og oppføringen vil bli fjernet. Dette kan gjøres ved å sende e-post til firmapost@nkom.no.

Nkom lagrer de aktuelle personopplysningene om den som har fått lisens så lenge det er behov for dette, hvilket er livet ut eller inntil Nkom får beskjed om at en registrert ikke ønsker å inneha lisens lenger.

Finnsenderen.no

Tjenesten på finnsenderen.no gir brukerne mulighet til å finne basestasjoner (mobil og kringkasting) i en kartløsning. Til dette formålet samler Nkom inn opplysninger om lokasjonen til brukerens enhet.

Behandlingsgrunnlaget er at Nkom har en berettiget interesse av å gi brukeren en god brukeropplevelse når han eller hun tar i bruk kartet jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvorunder lokasjonen til brukerens enhet gir Nkom mulighet til å vise brukeren området brukeren befinner seg i på kartet. Denne informasjonen benyttes kun lokalt på enheten, og samles ikke inn til Nkom.

Nettfart.no

Nettfart er en tjeneste der brukeren kan teste hastigheten og kvaliteten på en internettforbindelse, samtidig som Nkom mottar måledataene for å danne et helhetlig bilde av dekningsforholdene i Norge. Tjenesten er tilgjengelig som en mobilapplikasjon og på Nettfart.no.

Personopplysningene som samles inn varierer avhengig av om det er mobilapplikasjonen eller nettversjonen som tas i bruk.

Når det gjelder nettleserversjonen, blir IP-adressen brukt til å identifisere internettleverandør og lokasjonen til å markere hvor målingen er utført. Dette gjøres for å kartlegge dekning og hastighet for mobilnettene i et gitt geografisk område. Det blir ikke registrert  navn eller andre opplysninger som kan identifisere hvem som er brukeren av IP-adressen.

Alle målinger blir en del av Nkoms totale database med målinger. IP-adresser anonymiseres i databasen etter 6 måneder. Alle målinger publiseres anonymisert i løsningen, men med geografisk plassering av hver enkelt måling.

I mobilapplikasjonen samles brukerens IP-adresse inn og lokasjon der målingen ble utført. Brukeren må samtykke til innsamling og lagring av personopplysninger, men kan ikke nekte at det lagres måledata ved målinger. Brukeren kan imidlertid velge anonym modus. Dette fjerner koblingen mellom IP-adressen og målingene. På denne måten vil ikke Nkom kunne se hvilken IP-adresse som er brukt i målingene og brukeren får ikke presentert egen historikk.

Behandlingsgrunnlaget for slik innsamling av IP-adresse og lokasjon er brukerens samtykke jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Brukeren kan når som helst trekke sitt samtykke ved å sende epost til nettfart@nkom.no. Da slettes koblingen mellom IP-adressen og målingene. Det gjøres oppmerksom på at denne funksjonen ikke fullt ut tilfredsstiller kravene til anonymisering, men at Nkom jobber med utbedringer og som vil implementeres innen kort tid.

Tilsyn og veiledning

For å sikre at radiobaserte ekomsystemer virker som de skal, fører Nkom med hjemmel i ekomloven tilsyn med at tildelte frekvenser er fri for interferens og forstyrrelser og at de blir brukt i samsvar med vilkårene i de tillatelsene som er gitt.

Nkom mottar henvendelser fra publikum, som i noen tilfeller fører til at det blir opprettet en sak. Dersom det blir opprettet en sak, vil nødvendige personopplysninger som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse kunne inngå i saksdokumentasjonen.

Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse opplysningene er at de er nødvendige for at Nkom skal kunne utøve Nkoms offentlige virksomhet jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. ekom-regelverket.

Dersom det blir besluttet at det ikke er grunnlag for å opprette en sak, blir eventuelle mottatte personopplysninger slettet umiddelbart.

Tilsyn med tjenesteplikter

Ekomregelverket inneholder en rekke plikter for virksomheter. Nkom har ansvar for å følge opp at pliktene etterleves. Dette kan være om portering, registrering av sluttbrukere, hemmelig nummer, varslingsplikt, nummerbruk, nødkommunikasjon mv. Nkom foretar også utstrakt veiledning av private og virksomheter angående regelverk for tjenesteplikter.

Behandling av personopplysninger ved tilsyn skjer enten etter konkrete henvendelser eller ved koordinert og planlagt tilsyn.

Behandlingsgrunnlaget for å behandle disse opplysningene, er at de er nødvendige for at Nkom skal kunne utøve Nkoms offentlige virksomhet jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. ekom-regelverket.

Deling av personopplysninger med databehandlere og/eller tredjeparter

All kommunikasjon med en offentlig virksomhet, som inkluderer kommunikasjon med Nkom, omfattes av offentlighetsloven. Alle saksdokumenter med personopplysninger kan dermed bli utlevert til tredjepart gjennom en innsynsbegjæring.

Nkom utleverer også personopplysninger til andre både private og offentlige enheter som ikke er forbundet med innsynsbegjæringer. Nedenfor følger en forklaring av hvem Nkom utleverer personopplysninger til, hvilke personopplysninger dette gjelder og hva som er formålet med utleveringen.
 

Databehandler/
tredjepart

Hvilke personopplysninger

Formål med utlevering

Questback

Navn, kontaktinformasjon, tittel, arbeidsgiver og eventuell annen informasjon du som deltaker registrerer i påmeldingssystemet

Å gjennomføre påmelding til kurs og konferanser i regi av Nkom gjennom Questback sine systemer

Nødetater

Personopplysninger i form av videomateriale fra kameraovervåkningssystemet til Nkom

Nkom utleverer personopplysninger til nødetater dersom det oppstår krisesituasjoner eller mistanke om kriminelle handlinger

Tieto Norway AS

Personopplysninger som blir registrert i forbindelse med søknader til Nkom og telefon- og e-postopplysninger som knyttes til disse søknadene

Nkom bruker Tieto Norway AS’ Public360 arkiv- og saksbehandlingssystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter

Kommunal- og distriktsdepartementet

Personopplysninger som er nødvendige for klagebehandling

Kommunal- og distriktsdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Nkom.

Arkivverket

Personalmapper

Nkom er som et offentlig organ pålagt å føre arkiv og avlevere disse til Arkivverket jf. arkivloven § 10.

De som programmerer nødpeilesendere

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

For å kunne programmere nødpeilesendere med riktig kallesignal og for at programmereren skal kunne sende nødpeilesenderen til rett adressat, sendes personopplysninger til den som skal bruke PLB-en til den som skal programmere nødpeilesenderen.

Hovedredningssentralen

Alle personopplysninger som er registrert i forbindelse med nødpeilesender eller tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrerte luftfartøy, inkludert nødkontakt med telefonnummer

Nkom utleverer personopplysninger til Hovedredningssentralen i tilknytning til nødpeilesenderen eller bruk av radioutstyr i norskregistrerte luftfartøy. Personopplysningene blir brukt til å komme i kontakt med eier eller nødkontakt.

Bruk av cookies på www.nkom.no og på tilhørende sider

De tilhørende sidene er www.finnsenderen.no, www.linkplanlegger.no, frekvensportalen.no og www.nettfart.no.

Nettfart.no driftes av Universitetets senter for informasjonsteknologi ved Universitetet i Oslo. De øvrige nettsidene til Nkom driftes på Nkoms egne servere.

Plassering av cookies er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b. Lagring av opplysninger i brukerens kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt med mindre brukeren har avgitt et gyldig samtykke til dette. Dette betyr at brukeren må informeres om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene før brukeren samtykker.

Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på Nkoms nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere Nkoms bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Nkom gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre en redusert brukeropplevelse.

Hvilken cookie

Hvilke personopplysninger

Formål med plassering av cookie

Utlevering/overføring

JSESSIONID

Bruken av cookie medfører ikke at personlig eller identifiserende informasjon blir lagret.

Dette er en cookie som lar nettserveren forbedre din nettopplevelse ved å huske dine handlinger og valg på sidene. Den husker blant annet hvilke menypunkt brukeren har benyttet på Nkom.no, og kan vise denne ekspandert om en navigerer frem og tilbake mellom innhold og meny.

 

Dine rettigheter

Krav fra den registrerte må sendes skriftlig, og skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å vite om Nkom behandler personopplysninger om deg, og i så fall hvilke og hvordan Nkom behandler disse personopplysningene jf. personvernforordningen artikkel 15. Nkom kan i så fall gi deg en kopi som inneholder denne informasjonen.

Korrigering av egne personopplysninger

Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert jf. personvernforordningen artikkel 16.

Sletting av egne personopplysninger

Du har rett til å kreve at Nkom sletter personopplysninger om deg dersom bestemte vilkår er oppfylt jf. personvernforordningen artikkel 17. Dette vil typisk være aktuelt om dersom du trekker tilbake samtykket ditt, behandlingen er ikke lenger nødvendig for å oppnå formålene som opplysningene ble samlet inn for eller at Nkom ikke lenger er rettslig pålagt å lagre de aktuelle personopplysningene.

Denne rettigheten gjelder likevel ikke for behandling som er nødvendig for at Nkom skal kunne utøve sin offentlige virksomhet eller for å overholde rettslige forpliktelser Nkom er pålagt.

Begrense behandling av egne personopplysninger

Du har rett til å kreve at Nkom begrenser behandlingen av dine personopplysninger jf. personvernforordningen artikkel 18. Dette betyr at du kan be Nkom om å avslutte en viss type behandling i en bestemt periode, slik som utlevering til tredjeparter.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av de personopplysningene Nkom har registrert om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format jf. personvernforordningen artikkel 20. Du kan har også rett til å selv gi de aktuelle personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig samt kreve at Nkom overfører personopplysningene direkte til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig.

Retten til dataportabilitet gjelder kun for behandling som er basert på ditt samtykke eller Nkoms avtale med deg, og gjelder ikke for behandling som er nødvendig for å utøve offentlig virksomhet.

Protestere mot behandling av egne personopplysninger

Du har rett til å protestere mot Nkoms behandling av dine personopplysninger jf. personvernforordningen artikkel 21. I så fall må Nkom opphøre den aktuelle behandlingen med mindre Nkom kan bevise tvingende berettigede grunner for å fortsette med behandlingen.

Klage på Nkoms behandling av dine personopplysninger

Du har rett til å klage på Nkoms behandling av dine personopplysninger. Denne klagen kan rettes til Nkoms personvernombud, Lene Nystad Jakobsen, e-post: lnj@nkom.no

Du kan også klage til Datatilsynet ved å følge fremgangsmåten som er angitt her.

Endringer i personvernerklæringen

Det kan oppstå et behov for å gjøre endringer i Nkoms personvernerklæring som følge av nye eller endrede krav i personvernregelverket, eller som følge av at Nkom endrer måten Nkom behandler personopplysninger på. I slike tilfeller vil personvernerklæringen bli oppdatert og publisert på Nkoms nettsider.