ETSI EN 319 522-3 V1.2.0 (2023-10) Electronic attachment: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319500_319599/31952203/01.02.00_20/en_31952203v010200a0.zip ETSI EN 319 532-3 V1.3.0 (2023-10) ETSI EN 319 532-4 V1.3.0 (2023-10) Electronic Attachment: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319500_319599/31953204/01.03.00_20/en_31953204v010300a0.zip

Generelt om standarder på ekomområdet

Standarder blir utviklet og vedlikeholdt av standardiseringsorganisasjoner på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Globale standarder dekker forhold som er felles globalt, mens europeiske standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for Europa, og nasjonale standarder kan ta høyde for forhold som er spesifikke for det enkelte land.

Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet.

Standarder forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper.

Bruk av internasjonale standarder gir produsenter tilgang til større markeder enn de nasjonale markedene.

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder som EU-kommisjonen har listet i Den europeiske unions tidende (“Official Journal of EU”), formodes å oppfylle de grunnleggende kravene i de europeiske direktivene de er listet under.

Nkoms roller og ansvar

Norsk fagorgan for standardisering 

Nkom er norsk fagorgan telestandardisering.

Nkom er et bindeledd for norske myndigheter, norsk industri og det øvrige norske samfunnet inn mot standardiseringsarbeid.

Nkoms fageksperter deltar i standardiseringsaktiviteter i flere standardiseringsorganisasjoner og ivaretar nasjonal oppfølging av det europeiske og internasjonale arbeidet.

Eksempler på viktige organisasjoner i standardiseringssammenheng er:

Nasjonalt standardiseringsorgan (NSO) for ETSI

Informasjonsarbeid

Som NSO overfor ETSI har Nkom blant annet ansvar for å informere om standardiseringsaktiviteter.

Nyheter fra ETSI kan du finne her.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge utfører NSO-oppgaver på andre områder.

Høring av standarder

Som NSO overfor ETSI er en av oppgavene til Nkom å sørge for at europeiske standarder under utarbeidelse i ETSI legges ut til offentlig nasjonal høring (“Public Enquiry”) og nasjonal avstemning (“National Vote”). Det gir nasjonale interessenter muligheten til å bidra med innspill til utarbeidelsen av standarder selv om de ikke selv har kapasitet til å være aktive medlemmer hos ETSI.

Transponering til Norsk Standard (NS)

Transponering innebærer å anerkjenne en standard som nasjonal standard. 

ETSI-standarder i kategoriene EN (European Norm) og ES (ETSI Standard) transponeres til NS (Norsk Standard).

ETSI-standardenes status i Norge og øvrige europeiske land er tilgjengelig ved å bruke søkefunksjonalitet for aktuell nasjon og dokumenttype på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI. 

Funksjonalitet for å generere rapport med statistikk over hver nasjons transponering er også tilgjengelig på siden Transposition and Withdrawal hos ETSI.

Tilgang til ETSI-standarder

Standarder fra ETSI kan lastes ned enkeltvis uten kostnader fra ETSIs generelle standardside eller ETSIs teknologiorienterte side for standarder.

Mer informasjon om prosesser i ETSI knyttet til utarbeidelse av standarder er her.

Mer informasjon om forskjellige typer standarder fra ETSI er her.

Standarder fra ETSI og informasjon om arbeidsprogrammet i ETSI finnes her.

Tilgang til andre standarder

standard.no kan du blant annet kjøpe standarder fra Norsk Standard (NS), Europeisk Standard (NS-EN), NEK-standarder og internasjonal standard (ISO og IEC). 

Standarder til høring

Nkom registrerer eventuelle kommentarer og har konsolidert nasjonalt standpunkt stemme ved nasjonal høring av standarder. 

Det stemmes "Approve", "Do not approve" eller "Abstain". Hvis man stemmer “Do not approve” er man forpliktet til å registrere kommentarer som redegjør for grunnlaget for standpunktet. Når ingen kommentarer er mottatt, vil det bli stemt "Approve" eller “Abstain” avhengig av situasjonen. 

Konsoliderte kommentarer vil bli publisert på denne siden.

Du kan sende en e-post til firmapost@nkom.no for å motta e-post hver gang utkast til standarder fra ETSI kommer ut på nasjonal høring/avstemning.

Liste med standarder på høring blir publisert her fortløpende

Eventuelle innspill til kommentarer til en standard på høring kan fylles inn i kommenteringsskjema (Word, 62 kB), 
og sendes til firmapost@nkom.no 
med kopi til nso@nkom.no 
innen fristen som er publisert for den aktuelle nasjonale høringen.

Etter fristen i den nasjonale høringen avgjøres et nasjonalt standpunkt, og Nkom formidler deretter eventuelle kommentarer og stemme til ETSIs sekretariat innen fristen ETSI har angitt.

StandardKort tittelFrist for kommentar til NkomFrist i ETSI

ETSI EN 301 545-2 V1.4.0 (2023-10)

Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation DVB Interactive Satellite System (DVB-RCS2); Part 2: Lower Layers for Satellite standard

01.12.2023

01.01.2024

ETSI EN 319 522-1 V1.2.0 (2023-10) 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Registered Delivery Services; Part 1: Framework and Architecture

01.12.2023

03.01.2024

ETSI EN 319 522-2 V1.2.0 (2023-10) 
Electronic attachment

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Registered Delivery Services; Part 2: Semantic contents

01.12.2023

03.01.2024

ETSI EN 319 522-3 V1.2.0 (2023-10)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Registered Delivery Services; Part 3: Formats

01.12.2023

03.01.2024

ETSI EN 319 532-3 V1.3.0 (2023-10)
Electronic attachment

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM) Services; Part 3: Formats

01.12.2023

03.01.2024

ETSI EN 319 532-4 V1.3.0 (2023-10)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM) Services; Part 4: Interoperability profiles

01.12.2023

03.01.2024

ETSI EN 319 142-1 V1.2.0 (2023-10)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);
PAdES digital signatures;
Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures

01.01.2024

15.01.2024

ETSI EN 303 797 V2.1.1 (2023-11)
Electronic attachment


Intelligent Transport Systems (ITS); ITS-G5 Access layer in the 5 GHz frequency band; Release 2
 

29.01.2024

13.02.2024