Formålet med pakkepostforordningen er å legge forholdene til rette for e-handel på tvers av landegrensene i EU-/EØS-området, ved å gjøre informasjon om grenseoverskridende pakkeleveringstjenester tilgjengelig for brukerne. Tilbydere av pakkeleveringstjenester er blant annet pålagt opplysningsplikter.

Hvem er omfattet av pakkepostforordningen?

Som hovedregel er det opplysningsplikt for alle tilbydere av pakkeleveringstjenester.

Det er imidlertid gjort unntak i pakkepostforordningen for virksomheter som i det siste kalenderåret har hatt færre enn 50 ansatte (i gjennomsnitt) som arbeidet med pakkeleveringstjenester. Unntaket kommer ikke til anvendelse dersom virksomheten er etablert i flere medlemsland enn Norge.

Dette innebærer at alle tilbydere av pakkeleveringstjenester i Norge, som sysselsatte minst 50 personer og/eller er etablert i flere medlemsland enn Norge, er omfattet av og skal rapportere i henhold til pakkepostforordningen. 

Rapporteringsplikt for tilbydere av pakkeleveringstjenester

Tilbydere som er omfattet av pakkepostforordningen skal innrapportere informasjon til Nkom to ganger per år, se forordningens artikkel 4 og 5.

Her følger noen viktige frister:

Senest 31. januar hvert kalenderår skal tilbydere av pakkeleveringstjenester sende en offentliggjort prisliste med prisene som gjelder fra 1. januar hvert kalenderår. Hvilke enkeltsendinger som skal omfattes, angis i vedlegg til pakkepostforordningen. Prislistene videresendes til EU-kommisjonen, som publiserer prislistene på en nøytral og ikke-kommersiell nettside senest 31. mars, se Parcel Price Transparency Tool.

Senest 30. juni hvert kalenderår skal tilbydere av pakkeleveringtjenester sende informasjon om:

  • Årlige omsetning for pakkeleveringstjenester det foregående kalenderår, oppdelt på innenriks, innkommende og utgående grenseoverskridende forsendelser
  • Antall personer som var ansatt og jobbet med formidlingen av pakkeleveringstjenester foregående kalenderår
  • Antall pakker som ble behandlet foregående kalenderår, oppdelt på innenriks, innkommende og utgående grenseoverskridende pakker
  • Navn på og informasjon om eventuelle underleverandører
  • Alle offentliggjorte og tilgjengelige prislister for pakkeleveringstjenester som gjelder fra 1. januar hvert kalenderår

Første gang det rapporteres, skal det i tillegg innsendes et skjema med virksomhetsopplysninger, blant annet virksomhetens navn, selskapsform, organisasjonsnummer, adresse og kontaktperson. Enhver endring i virksomhetens basisopplysninger skal innrapporteres til Nkom innen 30 dager. Dette gjøres ved å sende inn et nytt skjema.

Link til pakkepostforordningen (engelsk)