Markedsundersøkelse

På oppdrag fra Nkom gjennomførte Kantar Public i slutten av 2022  en markedsundersøkelse for å gi Nkom bedre innsikt i det norske postmarkedet. Målet var å kartlegge om innholdet i dagens leveringspliktige posttjenester stemmer med markedets reelle bruk og behov.

Markedsundersøkelsen var rettet mot virksomheter og private brukere av posttjenester i Norge.

Undersøkelsen bestod av to spørsmålssett; ett til hver av brukergruppene. Spørsmålene gjaldt blant annet volum og hyppighet av mottak og forsendelse av postsendinger. Brukergruppene ble videre spurt om de ulike posttjenestene som blir benyttet, hvilke tilbydere respondentene anvender og om preferanser og tilfredshet knyttet til de ulike tjenestene.

Rapporter

Nkom har gjennomført en analyse av resultatene fra markedsundersøkelsen for privatmarkedet og Analysys Mason har på oppdrag fra Nkom analysert resultatene fra undersøkelsen som var rettet mot bedrift og offentlige virksomheter.

Nkom publiserer nå disse to rapportene:

Funn

Resultatene fra undersøkelsen bekrefter, slik også tidligere undersøkelser har vist, store endringer i volum for brev- og pakkeforsendelser. Undersøkelsen viser imidlertid også endringer i brukervaner mer generelt. For eksempel sender unge mindre brev enn eldre. Det er i større grad yngre og sentralt bosatte som benytter seg av nyere løsninger, som for eksempel digitale løsninger. Eldre og dem som bor i mindre sentrale strøk bruker i større grad Post i butikk/postkontor og de tradisjonelle posttjenestene enn andre grupper.

Undersøkelsen viser også at pakkeforsendelser blir stadig viktigere, og at dette er særlig viktig for den yngre delen av befolkningen. Brukernes behov dekkes her gjennom tjenester hos et økende antall tilbydere, i tillegg til leveringspliktige posttjenester. Behovet for Post i butikk/postkontor er videre fortsatt til stede, til tross for en økende grad av digitale alternativer og hjemlevering. Studien bekrefter dermed at det fremdeles er behov for tilgang til både tradisjonelle og «nye» posttjenester i Norge i dag.

Analysys Mason har i sin analyse av resultatene fra markedsundersøkelsen konkludert med at dersom massesendinger like/blandede formater fjernes fra leveringsplikten for brevpost, vil det kun påvirke en liten andel av virksomhetene som sender brev. En slik eventuell endring i leveringsplikten vil dessuten ikke ha noen betydning for de ca. 46 % av virksomhetene som aldri sender brev. Videre vil dette kunne øke Postens kommersielle handlingsrom knyttet til prissetting og lønnsomhetsvurderinger for disse tjenestene. 
Analysen av bedriftsmarkedet viste videre at dersom brevpost frankert med frankeringsmaskin fjernes fra leveringsplikten (kategorisert som «massesending» hos Posten), vil det ha en mye større betydning for virksomheter enn å fjerne massesendinger av brev (like formater). Ca. 30 % av virksomhetene som sender brev med Posten bruker frankeringsmaskin som et alternativ til ordinære eller digitale frimerker.

Når det gjelder pakkedelen av leveringsplikten, viser analysen at konkurransen om å tilby pakketjenester til virksomheter i hele landet har hatt en god utvikling. Dette skyldes at det finnes alternative tilbydere med sammenlignbare tjenester, som i noen tilfeller også har spesifikasjoner som er bedre enn Norgespakken (f.eks. utvidet sporing).