Veileder for tilbydere av posttjenester

Veileder for tilbydere av posttjenester er ment som et hjelpemiddel for å få oversikt over sentrale pliktbestemmelser i postregelverket, samtidig som den gir en kort innføring i Nkoms områder for myndighetsutøvelse i postsektoren.

Formålet med postloven og postforskriften

Pliktene som gjelder for tilbydere av posttjenester, følger i hovedsak av postloven og postforskriften. Formålet med reglene er å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester.

Leveringspliktig tilbyder skal også sikre et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Plikter etter postregelverket

Tilbyder av posttjenester har plikter etter postregelverket. Disse kan kategoriseres som følgende:

Registreringsplikt

 • Plikt til å registrere seg hos Nkom

Plikter overfor brukerne/allmennheten

 • Plikt til å utarbeide og offentliggjøre leveringsvilkår
 • Krav til forsvarlig håndtering og oppbevaring 
 • Erstatningsplikt
 • Taushetsplikt og plikter knyttet til interne rutiner og opplæring
 • Krav til behandling og retur av feiladresserte postsendinger
 • Krav til forsvarlig behandling av ikke-leverbare postsendinger
 • Krav til klageordning

Plikt til å ivareta sikkerhet i postnettet

 • Plikt til forsvarlig behandling av farlige postsendinger
 • Krav til innhenting av politiattest ved ansettelse

Rapporterings- og opplysningsplikt

 • Rapporteringsplikt
 • Opplysningsplikt

Gebyr og ekspropriasjon

 • Betaling av sektoravgift

Pliktene som oppstilles ovenfor, er nærmere behandlet i veilederen. 

Nkom understreker at veilederen, ikke er ment å være uttømmende. Tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket og ha oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk. Det kan også eksistere andre plikter etter andre regelverk som ikke behandles i veilederen.

Kontakt oss ved spørsmål

Tilbydere av posttjenester oppfordres til å ta kontakt med Nkom ved spørsmål og tvil om rettigheter og plikter etter postregelverket. Spørsmål kan sendes til firmapost@nkom.no.