Rapporten om internetts økosystem i Norge kan sees i sammenheng med Hurdalsplattformen som i kapitlet «Digitalisering og data» problematiserer hvordan «Digitalisering og plattformteknologier kan svekke den norske modellen, øke tendensen til maktkonsentrasjon og kompetanseulikhet og gi mindre åpenhet». 

I forbindelse med publisering av rapporten arrangeres det et frokostmøte i samarbeid med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Datatilsynet og Medietilsynet vil sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet delta i en panelsamtale om veien videre for norsk internettmyndighet og et internett i endring.

Nkoms internettprogram presenterer nå rapporten «Internetts økosystem i Norge», utarbeidet av WIK Consult. Sammen med rapporten «Internettbaserte tjenester og plattformer i Norge» utarbeidet av Analysys Mason som ble presentert i august 2023, bidrar rapportene til å gi en samlet oversikt over internettaktørene i det norske markedet.

Internetts økosystem er bygd opp som en kompleks verdikjede av en rekke elementer som strekker seg fra appene på mobiltelefonene våre – via internetts infrastruktur, datasentre, skytjenester – til de internettbaserte tjenestene og plattformene, ofte omtalt som digitale tjenester og plattformer. De nye lovverkene fra EU regulerer de ulike delene av økosystemet i et samvirke for å sikre internettbrukerne effektiv, åpen og trygg tjenesteleveranse.

Hovedfunn fra rapporten

Rapporten fra WIK Consult konkluderer med at vi har et funksjonelt og modent økosystem for internetts kjernefunksjoner i Norge. Norske myndighetenes policy for aksessnett, samtrafikk og datasentre har vært vellykket, og Norge er generelt sett godt posisjonert for bruk av skybaserte tjenester, blant annet med kort responstid fra datasenteretableringene.

Rapporten peker på at det er en relativt stor konsentrasjon av etableringer og sammenknytninger i Oslo regionen. Det er også rom for å gjøre seg mindre avhengig av Stockholm som sentral for utveksling av trafikk.

Videre drøfter rapporten status i Norge for «fair share»-debatten som pågår mellom internettilbydere og innholdstilbydere i Europa om hvem som skal betale for internett. Det er relativt lite spissing av denne konflikten i Norge, men WIK Consult påpeker også kritiske kommentarer fra Telenor om betalingsregimet på internett.

Et velfungerende internett i Norge sikrer brukerne god tilgang til internettbaserte tjenester og plattformer. Samtidig viser rapporten at globale plattformer er sterkt til stede i det norske «økosystemet» og påvirker måten vi bruker internett på. EU har derfor innført regelverket Digital Services Act (DSA) som skal sikre større trygghet og tillit til digitale kommunikasjonstjenester.

DSA-reguleringen trer i kraft for fullt i EU når medlemslandene innen 17. februar utpeker sine nasjonale DSA-koordinatorer som vil inngå i det europeiske DSA-rådet (European Board of Digital Services). For å legge til rette for effektiv regulering av tjenester og plattformer i det nasjonale internettmarkedet, et det essensielt at norske myndigheter så tidlig som mulig etablerer et regulatorisk oppsett nasjonalt, samt blir en del av det europeiske oppsettet.