Tertialrapport 1/2021

Her kan du lese rapporten i bladbar versjon

Her kan du laste ned rapporten som pdf.

 

Oppsummering av direktør Pål Wien Espen

Forberedelser til 5G-auksjonen i september har vært vår viktigste samfunnsoppgave i første tertial.

I februar inviterte vi til nettmøte i forkant av høringen av auksjonsregler, frekvenstillatelser og tiltak for industrien, med åpen linje for spørsmål og dialog. Vi ønsker å engasjere, mobilisere og utfordre nye aktører i auksjonen av viktige frekvenser for 5G. Her oppnådde vi mye engasjement, og fikk til sammen 24 høringssvar fra både bransjen, interesseorganisasjoner, foreninger og offentlige aktører. Innspillene er behørig formidlet i bransjemedier til videre meningsutvekslinger.

Samtidig har vi jobbet med store arbeidskrevende prosjekter for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som revidering av ekomloven og KVU om nytt Nødnett.

Utvikling av Ekomportalen som verktøy for intensivert og rimeligere bredbåndsutbygging er godt i gang, og lanseres i september. Det er et prosjekt som krever mye ressurser, både internt og eksternt.

Tertialet har vært preget av utfordringer og tiltak knyttet til Telenors kobbernedleggelse. Det har resultert i inngrep mot Telenor, som pålegg om retting og varsel om overtredelsesgebyr. Vi har også her hatt tett dialog med Telenors grossistkunder. Det er fortsatt stor frustrasjon i enkelte deler av befolkningen som påvirkes av Telenors ønske om rask nedlegging av kobbernettet.

På agendaen er også store viktige samarbeidsprosjekter med andre myndigheter og etater, som beredskapssamarbeid med kraftsektoren gjennom NVE, og etablering av 5G Special Interest Group (SIG) sammen med NSM.

For Samferdselsdepartementet (SD) koordinerer vi blant annet den nasjonale deltakelsen til årets verdenspostkongress i Abidjan i Elfenbenskysten, og vedtak i saken om å gi PostNord tilgang til Postens sonenøkler i flerbolighus.

Vi intensiverer arbeidet med støymålinger ved bruk av både nye målestasjoner og endrede lokasjoner, skaffe autonome målestasjoner og forskning på kunstig intelligens.

Et tiltak innen lokasjoner er vårt ønske om å flytte regionkontoret i Nord-Norge fra Lødingen til Tromsø, blant annet for å intensivere arbeidet for rikets sikkerhet i nordområdene. Vi har i perioden også gjennomført en rekke leveringer og hasteoppdrag til både KMD og SD.

I rapporten presenterer vi kort en rekke tiltak som både er ferdigstilt og som fortsetter i neste tertial, der vi blant annet skal fastsette endelige regler for frekvensauksjonen i september.