Tertialrapport 2/2021

Her kan du lese rapporten i bladbar versjon.

Her kan du laste ned rapporten som pdf

Oppsummering av direktør Pål Wien Espen

Det er første gang i Verdenspostforeningens 146-årige historie at en kongress foregikk i hybrid format. Nkom deltok digitalt, og var delegasjonsleder for Norge de to første ukene. Delegasjonens hovedfokus var blant annet Norges forslag om utvidet reservasjonsadgang, utvidelse av USO-tjenestene i UPU (obligatorisk sporing), og forslag om å åpne UPU for et bredere antall aktører i postsektoren. Det siste forslaget blir hovedtema på en ekstraordinær kongress i 2023.

Vi har også vært aktive bidragsytere i arbeidsgruppen i ERGP (The European Regulators Group for Postal Services), som skal gi innspill til EU-kommisjonen om fremtidig felleseuropeisk postregelverk.

Oppfølging av Telenors nedlegging av kobberinfrastruktur er sentralt, og her vektlegger vi særlig hensynet til oppfyllelse av leveringspliktige tjenester, konkurransen i bredbåndsmarkedene, og konsekvenser for samfunnskritiske brukere. Vi rapporterer jevnlig til departementet om fremdriften. Arbeidet med en bransjemessig migrasjonsplan ble avsluttet i september, da vi så at bransjen ikke kunne samles om dette. Prinsippene vi la i tidligere vedtak gjelder derfor nå fremover, og vi følger opp med presiseringer og kontroll for å sikre at vedtakene etterleves.

Det skjer mye spennende innen frekvensforvaltning. Den store 5G-auksjonen i september, av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene, er grundig og godt forberedt. 9. juni la vi også ut for høring en lisensieringsordning for lokale nett i 3,8-4,2 GHz-båndet. Dette for å sikre enklere tilgang til 5G-frekvenser for industri og lokale bredbåndsaktører som ikke trenger nasjonale tillatelser.

Vi har revidert Fribruksforskriften, og fra 1. juli ble viktige endringer gjeldende, som åpning for trådløs dataoverføring i 6 GHz, og tildeling av FM-frekvensen 88 MHz til åpen bruk for laveffekts FM-sendere i forbindelse med utendørs arrangementer.

Ekomportalen ble lansert 1. september, med et stort åpningsarrangement på nett, hvor blant annet statssekretær Paul Chaffey deltok med innlegg. Lanseringen innebar at den tekniske løsningen er klar, og lanseringen var en del av markedsføringen for å få aktører innen både næringsliv og myndigheter til å legge inn lovpålagt informasjon i Ekomportalen.

Vi har satt i drift to nye fjernmålestasjoner, i Florø og på Gardermoen.

I forbindelse med 5G-implementering i Norge har vi også foretatt en rekke målinger av stråling fra mobiltelefoner og master/basestasjoner. Mange er opptatt av stråling og helseskader ved oppgraderinger til nye G-er. Vi følger opp dette tett, og vår jobb er å sørge for faktabasert informasjon.

Sikkerhet i ekomnettene er viktigere enn noen gang. I perioden har vi startet detaljplanlegging av forsterket ekom for 10 kommuner i Innlandet.

Vi har støttet etableringen av et nytt regelverk for IP-lagring og planlegger implementering av det nye regelverket.

Vi er i gang med risiko- og sårbarhetsvurderinger for Tromsregionen, har etablert en samarbeidsgruppe mellom ekomsektoren og kraftsektoren, og innhentet svar i et dokumentbasert tilsyn av IKT sikkerhet og rutiner ved planlagte arbeid hos 20 regionale og lokale tilbydere.

Oppgavene er mange og viktige, og de siste måneders aktiviteter kan leses i detaljer i rapporten.

I begynnelsen av oktober presenterer vi vår ekomstatistikk for første halvår i år, og en ny dekningsundersøkelse. Det skjer for første gang helt i egen regi, og vi er glade over å inngå i Statistisk sentralbyrås offisielle nasjonale statistikk på området med vårt arbeid.