Nkoms vurderinger

Nkoms vurderinger av trender, utviklingstrekk og trusler fremkommer i årlige EkomROS-rapporter, andre analyser og temarapporter.

Informasjonsunderlag

Nkoms kunnskaper om trender, utviklingstrekk og trusler er basert på det løpende forvaltnings- og tilsynsarbeidet.

De årlige trussel- og risikovurderingene fra Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er sentrale kilder i Nkoms sikkerhetsarbeid.

Nkom leder Ekomsikkerhetsforum, som samler sikkerhetsmyndigheter og tilbyderne underlagt sikkerhetsloven, til gjensidig trusselinformasjonsutveksling på gradert nivå.

Analyser fra Nkom EkomCERT er en viktig kilde for trusselvurderinger på IKT-sikkerhetsområdet innenfor ekomsektoren. EkomCERT benytter avanserte verktøy og har kapabiliteter som gir et omfattende informasjonstilfang gjennom både åpne (OSINT – open source intellingence) og lukkede kilder.

Nkom har også et internasjonalt informasjonstilfang gjennom tett sikkerhetssamarbeid med de øvrige ekommyndigheter i Norden, og deltar i relevante arbeidsgrupper i ENISA (European Network and Information Security Agency) og i BEREC (Body of European Regulators on Electronic Communications).

Nkom har et vidt sikkerhets- og beredskapssamarbeid med andre sektormyndigheter, regionale myndigheter og totalforsvarsaktører. Samarbeidet skaper en forståelse av hvordan trusselbildet utvikles og påvirkes på tvers av sektorområder.