Bakgrunn og innledende høring

Lokale nett i 3,8-4,2 GHz er et alternativ til tilgangsplikten i 3,6 GHz-båndet, for eksempel for aktører som har behov for et alternativt opp- og nedlinkforhold, andre særskilte sikkerhets- og kontrollbehov eller for aktører som ønsker å tilby fast trådløst bredbånd lokalt.

Nkom mottok 15 innspill til høringen. Høringsinnspillene støttet i hovedsak Nkoms forslag. Reguleringen som ble fremlagt på høring opprettholdes.

Nkom presiserte enkelte elementer;

  • Det er ikke særskilte begrensninger på hvem som kan søke om tillatelser til lokale nett, men ressursene skal ikke brukes til å utvide dekning eller kapasitet av offentlige landsdekkende mobilnett. 
  • Ressursene skal ikke benyttes til å dekke større dekningsflater. Dette mener vi best løses med andre løsninger, som med nasjonale tillatelser i for eksempel 3,6 GHz-båndet. Bruk av frekvensbåndet 3,8-4,2 GHz skal dekke lokale behov i ikke-offentlige nett og anvendelser innenfor et geografisk avgrenset område.
  • For å øke gjenbruk og lettere kunne sikre sameksistens, vil vi primært innvilge tillatelser med medium effekt utenfor tettsteder.

Det europeiske arbeidet med lokale nett i 3,8-4,2 GHz-båndet, hvor Nkom også deltar, vil foregå i CEPT ECC PT1 (teknisk) og i CEPT WGFM (regulatorisk) i 2023 og 2024. Nkom vil følge dette arbeidet tett slik at regulering og vilkår i Norge harmoniserer med resten av Europa.

Overordnet om regulering for 3,8-4,2 GHz-båndet og endringer

Endelig regulering finnes vedlagt her på siden.

De største endringene fra våre tidligere publiserte foreløpige vurderinger er;

  • Definert bruksområde for effektklassen medium (kapittel 4.4 i reguleringsdokumentet)
  • Inkludert effektkrav for terminalutstyr (kapittel 4.5)
  • Innføring av mobile nettverkskoder for lokale nett under Norges landskode 242 (kapittel 9)
  • Justering av årlige sektoravgifter (kapittel 10)
  • Økt maksimal varighet på tillatelser fra 5 til 10 år (kapittel 11)

Søknad om ordinær tillatelse

Med bakgrunn i reguleringen, har vi utarbeidet et søknadsskjema for lokalt nett. Dette inneholder alle nødvendige felter for å søke om tillatelse. Som nevnt i reguleringen, kan interesserte aktører søke om flere lav-effekt og medium-effekt områder/senderpunkter.  

Søknadsskjema for lokalt nett finnes under "Skjemaer" nederst på siden og sendes inn til firmapost@nkom.no  

Søknad om testtillatelse i 3,8-4,2 GHz

I 2022 kom de første pilotnettene i drift, og Nkom har begynt å utføre målinger på disse. På grunn av blant annet leveranseforsinkelser, vil Nkom fortsette å gjøre målinger på disse fremover for å forbedre forståelsen vår av hvordan nettene i praksis tar i bruk frekvensbåndet. Dette arbeidet vil forbedre effektiviteten av vår forvaltning, ved at blant annet sikkerhetsmarginer og beskyttelsesbånd kan reduseres.

Selv om reguleringen nå er etablert kan aktører som er interessert i testing ta kontakt via firmapost@nkom.no. Vennligst fyll ut søknadsskjemaet vårt og merk forespørselen «test».

Videre arbeid mot 2025

Nkom vil fortsette å vurdere reguleringen av 3,8-4,2 GHz-båndet.

Det pågående europeiske arbeidet vil følges tett og vi vil informere involverte aktører tidlig ved vilkår som kan påvirke tildelte tillatelser. Harmoniseringen pågår frem mot 2024 og det kan være behov for justeringer etter det europeiske regelverket er utarbeidet. Vurderingen nå er at vår regulering følger hovedtrekkene i Europa og følgelig vil ikke det europeiske arbeide endre betydelig på norsk forvaltning og vilkår.

Likevel, når utviklingen av lokale 5G-nett i Norge og Europa i 3,8-4,2 GHz-båndet har kommet skikkelig i gang, kan det oppstå behov for justeringer i reguleringen. Dette kan oppstå som følge av en modning av økosystemet frem mot 2025, som følge av flere praktiske erfaringer med 5G-bruk av frekvensbåndet eller som følge av harmoniseringsarbeidet. Nkom vil i siste instans innføre nye krav til ulempe for innehaverne og brukere som har tatt i bruk båndet.

Historikk

Andre relevante nettsider

Bruksområde for medium effekt (tettstedsbegrensning)

Kartfiler for bruksområde for medium effekt finnes under i PDF og i geopakke.

Kartutsnitt i PDF

Kartfiler i geopakke

-    Hele landet (gpkg, kml og qmd)