Siden oppstarten i 2014 har totalt 41 kommuner i distrikts-Norge fått midler gjennom programmet forsterket ekom, som er finansiert over statsbudsjettet og forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nå får 11 nye kommuner forsterket ekom.

Ved årets tildeling er kommunene Hægebostad, Sirdal, Åseral, Evje og Hornnes, Iveland, Bygland, Valle, Bykle, Vegårdshei, Åmli og Gjerstad prioritert.

– Indre Agder utsettes stadig for strømbrudd ved ekstreme nedbørsmengder, vind og flom. Derfor vil vi styrke beredskapen ved å tildele 11 kommuner i regionen nær 90 millioner kroner til forsterket mobilberedskap, slik at mobilnettene også fungerer ved langvarig strømbrudd, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Forsterket beredskap

Programmet Forsterket Ekom ble startet på bakgrunn av erfaringer fra blant annet stormen Dagmar i 2011. I de utvalgte kommunene blir det etablert forsterket mobildekning i et område slik at lokal kriseledelse og innbyggere har et sted for å gi og motta beskjeder selv ved langvarige strømbrudd, som medfører at mobilnettene er ute av drift.

– Ordningen er svært godt mottatt i kommunene og hos fylkesmennenes beredskapsavdelinger. Det er ekstra viktig med sikre og robuste nett, også nå som mange jobber hjemmefra, sier statsråden.

Mobiltelefoni i 72 timer ved strømstans

Nkom samarbeider med Telenor, Telia og ICE for å iverksette tiltakene med forsterket ekom i utvalgte kommuner på Agder.

– Vi utstyrer basestasjonene for mobiltelefoni i kommunesentrene med nødstrøm for drift i minimum 72 timer ved strømstans. I tillegg skal det etableres nødstrøm til basestasjonene og et reservesamband med doble fremføringslinjer, sier fungerende direktør John-Eivind Velure i Nkom, som ser forsterket ekom som et meget viktig tiltak i arbeidet med å sikre robuste nett i hele Norge.

Hendelse i Hægebostad kommune

Lørdag 22. februar i år opplevde Agder-kommunen Hægebostad at mobiltelefoninettet var ute store deler av dagen, såkalt ekomdødt. Brannvarslere og trygghetsalarmer tilknyttet mobilnettet var ute av funksjon, og helsearbeidere kunne ikke kommunisere med kommunens helsesenter.

 – Heldigvis hadde kommunen anskaffet satellittelefoner som muliggjorde kontakt med sentrale myndigheter utenfor kommunen, forteller enhetsleder for plan og drift, Ståle Olsen i Hægebostad kommune.

– Det er viktig for at helsearbeidere får snakket med hverandre, at brannvarslerne skal fungere og at kriseledelse og innbyggerne kan gi og motta beskjeder selv om det blir strømbrudd, sier Helleland.

– Denne ordningen skal sørge for at nettopp slike hendelser som i Hægebostad ikke skal oppstå, selv om tiltakene ikke må oppfattes som en garanti for at utfall av mobiltelefoni ikke kan skje, sier distrikts- og digitaliseringsministeren.

Pressemelding fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, med kontaktinfo til distrikts- og digitaliseringsminister Helleland.