ESA publiserte i dag nyheten om at de har ilagt Telenor en bot på 112 millioner euro for misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

ESA mener Telenors grossistpriser for mobilt bredbånd i privatmarkedet i perioden 2008 til 2012, medførte at konkurrenter som ikke hadde eget mobilnett ble skviset ut av markedet. Grossistprisene for datatrafikk var høyere enn Telenors egne sluttbrukerpriser. Slik adferd fra en dominerende aktør svekket konkurransen i en periode der etterspørselen etter datatrafikk var sterkt økende.

ESAs pressemelding

ESAs konklusjon ikke overraskende

- Nkom har fulgt saken siden ESA startet arbeidet i 2012, og vi er ikke er overrasket over ESAs konklusjon, sier fungerende direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

 - ESAs konklusjon viser viktigheten av å følge markedet tett og at misbruk av dominerende markedsstilling kan få svært uheldige konsekvenser, understreker Velure.

- Vi har i våre analyser i hele perioden og frem til i dag konkludert med at Telenor har en sterk stilling i det norske markedet, og dermed må ta et særlig ansvar for å hindre konkurranseproblemer, sier Velure. - Vi registrerer at Telenor vil anke ESAs vedtak til EFTA-domstolen. Det vil derfor gå noe tid før endelig punktum kan settes i saken. 

Telenor fikk gebyr i 2018

ESAs vedtak kommer i tillegg til overtredelsesgebyret Konkurransetilsynet sommeren 2018 ila Telenor på 788 millioner norske kroner for misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.   

- Nkom arbeider etter et annet regelverk enn ESA og Konkurransetilsynet. Vår markedsregulering skal legge til rette for konkurranse fremover i tid i markeder som ikke allerede er velfungerende, såkalt ex-ante regulering eller forhåndsregulering, sier Velure.

Nkom regulerer gjennom markedsvedtak

Nkom setter gjennom markedsvedtak begrensninger på adferden til en aktør med sterk markedsstilling og pålegger forpliktelser for å legge til rette for konkurranse. 

- Vedtaket til ESA viser imidlertid at Telenor likevel har vært i stand til å utnytte sin dominerende stilling. Dette understreker viktigheten av at Nkom fortsatt regulerer mobilmarkedet i Norge, sier Velure. 

Nkom har senest 14. mai 2020 på nytt utpekt Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling i det norske markedet. Telenors posisjon er fortsatt så sterk at forhåndsregulering er nødvendig for å legge til rette for konkurranse til beste for forbrukerne. 

I perioden etter 2012 har Nkom i flere omganger strammet inn reguleringen av Telenor i det norske mobilmarkedet. Per i dag gjennomføres marginskvistester halvårlig for å sikre at Telenors konkurrenter uten eget nett ikke må videreselge med tap

 - Målet for markedsreguleringen er å oppnå bærekraftig konkurranse gjennom tre konkurransedyktige mobilnett, og uten at markedet behøver forhåndsregulering som i dag, sier John-Eivind Velure.