Auksjonsregler på høring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet legger fra i dag til offentlig høring auksjonsregler for tildeling av frekvensressurser i Riksblokk II til digital lydkringkasting. Det er satt av seks uker til høringen.

Auksjonsreglene som Nkom og Medietilsynet har utarbeidet, omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av auksjonen. 

Auksjonsregler for Riksblokk II til høring

Høring fra 30. september til 11. november 2020 kl 13.00

Innspill til høringen sendes innen høringsfristen til:

firmapost@nkom.no
med kopi til:
Pia Braadland på e-post: pia.braadland@nkom.no
Nicolay Eckhoff på e-post: nicolay.eckhoff@nkom.no

Emnefeltet må merkes med «Riksblokk II»

Høringssvarene offentliggjøres

Nkom vil offentliggjøre høringsuttalelsene etter høringsfristens utløp. Svarene må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven.

I den grad høringssvar inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentligheten, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes. Nkom og Medietilsynet vil publisere sine vurderinger av høringen sammen med endelige auksjonsregler.

Endelige auksjonsregler med vedlegg blir fastsatt etter høringen.

Mer informasjon om auksjonen finner du her

Registrering

Frist for registrering til auksjonen er 24. november 2020. Nkom og Medietilsynet oppfordrer potensielle deltakere å starte arbeidet med å skaffe dokumentasjon til registreringen i god tid. Dette for å sikre tilstrekkelig behandlingstid ved innhenting av bankgaranti.

Tildeling ved pengeauksjon i desember 2020

Tildeling av ressursen Riksblokk II skjer ved pengeauksjon, som etter planen skal gjennomføres i desember 2020.