Om høringen

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har gitt sin tilslutning til Nkoms forslag til overordnet regulering for kommende tildeling av 26 GHz-båndet, og Nkom legger nå forslaget ut på offentlig høring. For Nkoms forslag til overordnet rammeverk for 1500 MHz-båndet, gjenstår det fremdeles enkelte vurderinger før forslaget kan legges frem for høring. Nkom planlegger å legge frem overordnet rammeverk for tildelingen av 1500 MHz-båndet for høring i løpet av andre halvår 2024.

Tildelingen omfatter en båndbredde på 2400 MHz av 26 GHz-båndet (25,1-27,5 GHz), som skal tildeles som nasjonale tillatelser. De resterende 850 MHz nederst i båndet vil reserveres til lokale tillatelser, hvor det vil åpnes for tildeling på et senere tidspunkt. Tildelingen av lokale tillatelser i de nederste 850 MHz i båndet vil inngå som en del av tildelingsregimet som Nkom har etablert for lokale tillatelser i 3,8-4,2 GHz-båndet. 

26 GHz-båndet er identifisert som ett av tre pionerbånd for 5G. Nkom tildelte de to andre pionerbåndene, 700 MHz og 3,6 GHz, i henholdsvis 2019 og 2021. Mål om bærekraftig konkurranse og tilrettelegging for videre innføring av 5G ved å sikre at spektrum er tilgjengelig når aktørene har behov for det, er noe av det som har vært førende for utformingen av det overordnede rammeverket for tildelingen. Det er også besluttet at det ikke skal betales frekvensavgift for båndet.

Tidslinje for tildelingen

Nkom planlegger å tildele 26 GHz-båndet i løpet av tredje kvartal 2024. Hvorvidt 26 GHz-båndet kan tildeles i løpet av tredje kvartal 2024 er avhengig av etterspørselen, noe Nkom ønsker å få innspill på i høringen. Nkom planlegger å lyse ut 26 GHz-båndet i løpet av andre kvartal 2024, etter at det overordnede rammeverket er fastsatt og offentliggjort på Nkom sine nettsider. Dersom det viser seg å være overskuddsetterspørsel vil tildelingen av 26 GHz-båndet skje ved auksjon sammen med tildelingen av 1500 MHz-båndet.

Høringsinnspill – frist 29.april

Alle interesserte aktører kan gi innspill til Nkoms forslag til overordnede rammer. 
Innspill sendes på e-post til firmapost@nkom.no, med kopi til anja.vimme@nkom.no
innen høringsfristen 29. april 2024.  

Høringsinnspill merkes med "Høring av overordnet rammeverk for tildelingen av 26 GHz-båndet ".

Nkom offentliggjør innspillene så snart som mulig etter høringsfristens utløp, og svarene må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvar inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentlighet, ber Nkom om at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet. 

Høringsdokumenter og mer informasjon om tildelingsprosessen er tilgjengelig på Nkom sine hjemmesider.