Regjeringen ønsker å legge til rette for rask innføring av 5G, ved blant annet å gjøre spektrum tilgjengelig for aktørene. Nkom tildelte 5G pionerbåndene 700 MHz og 3,6 GHz i henholdsvis 2019 og 2021, men det har frem til 2021 vært lav etterspørsel etter det siste 5G pionerbåndet, 26 GHz, og Nkom har i tidligere tildelingsprosesser derfor valgt å vente med tildelingen av 26 GHz-båndet.

Nkom gjennomførte i 2022 en utredning av hvilke frekvensbånd som ville være aktuelle for tildeling de neste årene. På bakgrunn av resultater fra utredningsarbeidet og signaler fra markedsaktører, har Nkom bestemt at følgende frekvensbånd skal tildeles innen utgangen av 2024:

  • 1427-1518 MHz (1500 MHz-båndet)
  • 24250-27500 MHz (26 GHz-båndet)

Nkom har startet det forberedende arbeidet med tildeling av båndene, og planlegger å tildele 26 GHz-båndet i slutten av 2023 og 1500 MHz-båndet i siste halvdel av 2024. Hvorvidt 26 GHz-båndet kan tildeles i 2023 er avhengig av etterspørsel etter spektrum i dette båndet, og Nkom ønsker å få innspill på dette i den innledende høringen som publiseres i mars.

Dagens og fremtidig bruk av frekvensbåndene

1500 MHz

1500 MHz-båndet er et tidligere kringkastingsbånd som i senere tid er harmonisert for mobilkommunikasjon, og som blant annet kan bidra til ekstra nedlinkskapasitet i offentlige mobilnett. Frekvensbåndets egenskaper gjør det også godt egnet til å levere fast, trådløst bredbånd mer kosteffektivt enn ved utbygging av fiber og fast, trådløst bredbånd basert på 3,6 GHz-båndet. En tildeling av dette båndet vil derfor kunne bidra til å nå politiske mål om raskt bredbånd til alle. 

26 GHz

26 GHz-båndet er harmonisert for mobilkommunikasjon og identifisert som ett av pionerbåndene for 5G. Båndet er egnet til å tilby svært høy kapasitet i avgrensede områder. Båndet er et kapasitetsbånd med stor tilgjengelig båndbredde og benyttes i dag til blant annet radiolinjer. Radiolinjetillatelser i båndet løper ut henholdsvis i slutten av 2023 og 2024.

Høring av innledende vurderinger

Nkom legger nå ut på høring våre innledende vurderinger knyttet til tildelingen av frekvensbåndene 1500 MHz og 26 GHz, og ønsker innspill fra bransjen. De innledende vurderingene som presenteres i høringen vil utgjøre grunnlaget for det videre forberedende arbeidet med utformingen av det overordnede rammeverket for tildelingene, og Nkom ønsker å gi markedsaktører muligheten til å komme med innspill tidlig i tildelingsprosessen.
Nkom ber om innspill til de vurderinger som legges frem i høringsbrevet. Innspillene vil være viktige i det videre arbeidet med utformingen av det overordnede rammeverket for tildelingen, som Nkom planlegger å legge frem 3. kvartal 2023. 

Foreløpig tidsplan frem mot tildelingene

2023

  • 31. mars 2023: Innledende høring
  • 12. mai 2023: Frist for å komme med høringsinnspill
  • 3. kvartal 2023: Høring av overordnede rammer
  • 4. kvartal 2023: Offentliggjøre overordnede rammer og høring av auksjonsregler
  • 4. kvartal 2023: Utlysning av 26 GHz-båndet

2024

  • 2. kvartal 2024: Offentliggjøre auksjonsregler
  • 3. kvartal 2024: Tildeling av 1500 MHz-båndet

Spørsmål og svar

Alle henvendelser om tildelingene rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til avi@nkom.no.

Relaterte nyheter