Regjeringen ønsker å legge til rette for rask innføring av 5G, ved blant annet å gjøre spektrum tilgjengelig for markedsaktørene. Nkom tildelte 5G-pionerbåndene 700 MHz og 3,6 GHz i henholdsvis 2019 og 2021. Frem til 2021 var det lav etterspørsel etter det siste 5G-pionerbåndet, 26 GHz, og Nkom har derfor valgt å vente med tildelingen av dette båndet.

I 2022 gjennomførte Nkom en utredning av hvilke frekvensbånd som ville være aktuelle for tildeling de neste årene. På bakgrunn av resultatene fra dette utredningsarbeidet og signalene fra markedsaktørene, bestemte Nkom at følgende frekvensbånd skal tildeles innen utgangen av 2024:

  • 1427-1518 MHz (1500 MHz-båndet)
  • 24250-27500 MHz (26 GHz-båndet)

Nkom planlegger å tildele 26 GHz-båndet i løpet av 2. kvartal 2024 og 1500 MHz-båndet i løpet av 4. kvartal 2024. Hvorvidt 26 GHz-båndet kan tildeles i løpet av 2. kvartal 2024 er avhengig av etterspørselen, noe Nkom ønsker å få innspill på i høringen av overordnede rammer som planlegges gjennomført innen 1. kvartal 2024. Forutsatt at det ikke er overskuddsetterspørsel, vil 26 GHz-båndet lyses ut etter publisering av overordnede rammer. Nkom vil vurdere ulike alternativer for innplassering i 26 GHz-båndet i forbindelse med tildelingen, dersom tildelingen skjer uten auksjon. Dersom det viser seg å være overskuddsetterspørsel vil tildelingen av 26 GHz-båndet skje ved auksjon sammen med tildelingen av 1500 MHz-båndet.

Dagens og fremtidig bruk av frekvensbåndene

1500 MHz

1500 MHz-båndet er et tidligere kringkastingsbånd som i senere tid er harmonisert for mobilkommunikasjon, og som blant annet kan bidra til ekstra nedlinkskapasitet i offentlige mobilnett. Frekvensbåndets egenskaper gjør det også godt egnet til å levere fast, trådløst bredbånd mer kosteffektivt enn ved utbygging av fiber og fast, trådløst bredbånd basert på 3,6 GHz-båndet.

26 GHz

26 GHz-båndet er harmonisert for mobilkommunikasjon og identifisert som et av pionerbåndene for 5G. Båndet er egnet til å tilby svært høy kapasitet i avgrensede områder. Båndet er et kapasitetsbånd med stor tilgjengelig båndbredde og benyttes i dag til blant annet radiolinjer. Radiolinjetillatelsene i 26 GHz-båndet løper ut henholdsvis i slutten av 2023 og 2024.

Høring av innledende vurderinger

Nkoms innledende vurderinger knyttet til tildelingen av 1500 MHz- og 26 GHz-båndene var på høring i perioden 31. mars til 12. mai 2023. Nkom mottok følgende 28 høringsinnspill som har vært viktige i det videre arbeidet med utformingen av de overordnede rammene for tildelingen, som Nkom planlegger å legge frem for høring innen 1. kvartal 2024. 

Høringsinnspill

Foreløpig tidsplan frem mot tildelingene

2024

  • 1. kvartal 2024: Høring av overordnede rammer
  • 2. kvartal 2024: Offentliggjøre overordnede rammer og høring av auksjonsregler
  • 2. kvartal 2024: Utlysning og tildeling av 26 GHz-båndet
  • 3. kvartal 2024: Offentliggjøre auksjonsregler
  • 4. kvartal 2024: Tildeling av 1500 MHz-båndet

Spørsmål og svar

Alle henvendelser om tildelingene rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til avi@nkom.no.

Relaterte nyheter