Styrking av ekom-infrastrukturen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterte i juni 2020 resultatet av en omfattende kartlegging av infrastruktur, sårbarheter og mulige forbedringstiltak for Finnmark. Rapporten om infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon (ekom) i Finnmark ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Basert på resultater i rapporten og dialoger med aktørene i området, har Nkom identifisert forsterkningstiltak som krever offentlig støtte.

Tiltakene omfatter etablering av nye fiberstrekk på Nordkinnhalvøya og ved Varangerfjorden, økt reservestrømkapasitet på utvalgte noder og forsterket landmottak for sjøkabel. Dette vil gi økt redundans og robusthet for ekom-infrastrukturen, og kommer alle ekomaktører i området til gode.

Kontrakter for 45 millioner kroner

Nkom har inngått kontrakter for gjennomføring av tiltakene med Signal Bredbånd, Varanger KraftUtvikling, Ishavslink og Telenor, for totalt 45 millioner kroner. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2021.

Programmet for forsterket ekom styrker mobilnettet

Programmet for forsterket ekom er kraftig styrket i 2020, med en tilleggsbevilgning på 90 millioner kroner øremerket for tiltak i Finnmark.

Nkoms program for forsterket ekom er viktig for å styrke den fysiske delen av den digitale grunnmuren i landet, spesielt i distrikts-Norge. Programmet støtter kommunene i håndtering av kriser, og befolkningens mulighet til kommunikasjon ved et langvarig strømutfall. Dette gjøres ved at et utvalgt område i hver kommune får nødstrømskapasitet i minimum tre døgn til basestasjoner og føringsveier til mobilnettene. Nødnett kobles også til den utvidede reservestrømmen ved samlokaliserte basestasjoner.

Kontrakter for 90 millioner kroner

Nkom har nå inngått avtaler med Telenor, Telia, Ice, og Telenor Infra om forsterkningstiltak i 12 kommuner i Finnmark i løpet av 2021. Seks kommuner i Finnmarksregionen er fra før tilgodesett i Nkoms program for forsterket ekom. Det er Hasvik, Loppa, Hammerfest, Gamvik, Lebesby og Berlevåg. Med de nye kontraktene vil alle kommunene i Finnmark ha forsterket ekom i løpet av 2021.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet