Risiko- og sårbarhetsanalyser peker på nordområdene

Finnmark er et viktig sikkerhetspolitisk interesseområde. I Nkoms risiko- og sårbarhetsanalyser av ekomsektoren (EkomROS), er sårbarheter i infrastrukturen i nordområdene trukket frem.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har foretatt et omfattende kartleggingsarbeid i Finnmark i løpet av 2019 og 2020. Kartleggingen er blant annet basert på informasjonsinnhenting, møter med offentlige og private aktører, og befaring i Vest-Finnmark.

Nkoms hendelsesoversikt viser at Finnmark har vært utsatt for langvarige ekomutfall. Hyppigheten av utfall skiller seg ikke i stor grad fra andre steder i landet, men utfordrende feilrettingssituasjoner har medført lange utfallstider. Uvær, stengte veier og en vanskelig tilgjengelig sjøfiberkabel påvirker feilrettingstiden, samtidig som lite utbygd fiberinfrastruktur gir få muligheter til å rute om trafikken ved kabelbrudd. 

Manglende alternative føringsveier i fiberinfrastrukturen har ført til at store geografiske områder blir berørt av brudd eller feil i underliggende ekom-infrastruktur, med langvarige utfall. 

Vurdering av tiltak i Finnmark

Kartleggingen har identifisert sårbarheter og i rapporten gis det forslag til konkrete tiltak for å gjøre ekom-infrastrukturen Finnmark mer robust. Hovedvekten av forslagene til tiltak omhandler utbygging av fiberinfrastruktur.

Det pågår en rekke prosjekter for fiberutbygging som vil bedre ekom-infrastrukturen i Finnmark betraktelig. For å få god effekt av de nye fiberstrekkene vil det være behov for utbygging som kobler fiberinfrastruktur sammen, slik at omruting av trafikk kan gjennomføres ved utfall.

- Velfungerende telenett er grunnleggende viktig i samfunnet. Nå har Nkom identifisert mulige tiltak for å styrke telenettene i Finnmark i samråd med mange relevante aktører. Vi ser frem til å sette oss godt inn i rapporten, og til å følge dette viktige arbeidet videre, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. 

Offentlig versjon av rapporten

Nkom har funnet det nødvendig å sikkerhetsgradere deler av rapporten, og har derfor utarbeidet en ugradert offentlig versjon av rapporten om ekominfrastruktur i Finnmark.