Nkom legger til rette for lokale nett i 3,8-4,2 GHz

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte høring av forslag til overordnet regulering av lokale 5G-nett fra 9. juni til 20. august. I høringen foreslo vi en overordnet regulering som vil gi industriaktører, lokale bredbåndsaktører og andre virksomheter tilgang til 5G-frekvenser.

Den foreslåtte reguleringen er tenkt som et alternativ til å kjøpe tilgang gjennom tilgangsplikten i 3,6 GHz-båndet, for eksempel for aktører som har behov for et alternativt opp- og nedlinkforhold, aktører med andre særskilte behov og for lokale aktører som ønsker å tilby faste trådløse bredbåndstilknytninger.

Høringen kan i sin helhet leses her
Her er også høringsinnspillene publisert.

Innledende vurderinger og veien videre

– I hovedsak er Nkoms forslag til regulering godt mottatt av de som har sendt oss høringsinnspill. Vi har fått en rekke gode og konstruktive innspill som vi vil se nærmere på. Dette tar vi med oss videre i vurderingen og fastsettelsen av endelig regulering av 3,8-4,2 GHz-båndet, forteller direktør Pål Wien Espen i Nkom.

– Flere aktører påpeker viktigheten av å få etablert tydelige rammer så snart som mulig. Blant annet ønsker aktørene klarhet i hvem som kan søke om tilgang og hva ressursene kan brukes til. På bakgrunn av disse innspillene ønsker vi allerede nå å presisere enkelte elementer i reguleringen, sier Espen.

Hvem kan søke om tillatelser?

Det er ingen særskilte begrensninger på hvem som kan søke om tillatelser til lokale nett, men ressursene skal ikke brukes til å utvide dekning eller kapasitet av offentlige landsdekkende mobilnett, eller benyttes til å dekke større dekningsflater. Dette mener vi best kan løses med nasjonale tillatelser i 3,6 GHz-båndet.

Forslaget i 3,8-4,2 GHz-båndet er innrettet for å dekke lokale behov og til bruk i ikke-offentlige nett. Det gjelder for eksempel anvendelser innenfor et geografisk avgrenset industriområde, eller til dedikerte trådløse nett, i henhold til definisjonen i krav til statsstøttede bredbåndsaksessnett

– For å øke gjenbruk og lettere kunne sikre sameksistens, vil vi primært innvilge høyeffektstillatelser utenfor tettsteder, sier direktør Espen.

Varighet på tillatelser

– I høringsforslaget har vi presentert utkast til vilkår for reguleringen, herunder blant annet forslag til varighet, brukskrav, priser og nettverkskoder. I lys av høringsinnspillene som har kommet inn, er vår foreløpige vurdering at disse vilkårene i hovedsak vil bli stående, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Spektrumsavdelingen i Nkom.

– Vi har mottatt flere innspill til forslaget om fem års varighet på tillatelsene. Her argumenteres det blant annet for industriens behov for forutsigbarhet, noe som taler for en lengre varighet enn fem år, forteller Velure.

Nkom ønsker å kunne gi størst mulig forutsigbarhet, men må ta høyde for at det kan komme europeisk harmonisering som endrer vilkårene for frekvensbåndet. Her viser vi til RSPG sin nylige anbefaling til europeiske medlemsland, som sier at frekvensbåndet bør undersøkes for bruk til lokale og vertikale applikasjoner.

– Vi vil på sikt også vurdere den faktiske bruken og utnyttelsen av båndet og gjøre nødvendige tilpasninger. Derfor må også behovet for forutsigbarhet balanseres mot behovet for regulatorisk fleksibilitet, sier Velure.

Nkom følger tidsplanen som beskrevet i høringen.